لینک های ضروری
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

1. Dynamics and Forward Bifurcation of an Epidemic Model with Logistic Growth

, (2019)., 50th Annual Iranian Mathematics Conference, شیراز

2. Fold Bifurcation in a host-parasitoid model with strong Allee effect

Shiva Parsaei, (2018)., 14th Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, زنجان

3. روش تفاضلات متناهی غیراستاندارد در حل یک مدل بیماری واگیردار

زهرا گنجائی, محمد حسین اکرمی ابرقویی (1397).، هفتمین سمینار آنالیز عددی کاربردهای آن، کرمان

4. Well-posedness in fractional differential equations

, (2016)., 13th International Seminar on Differential Equations Dynamical Systems and Applications, اصفهان

5. Local dynamics of a discrete Host-Parasite model

, (2016)., 13th International Seminar on Differential Equations Dynamical Systems and Applications, اصفهان