دسترسی سریع
سعید علیخانی

سعید علیخانی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه پوترا مالزیریاضی (نظریه گراف و ترکیبیات)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه یزدریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
1395-انجمن ریاضی ایراننماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه یزد
1392-دانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
1401-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی و فرهنگیان استان
13971401انجمن ریاضی ایرانعضو هیات تحریریه فرهنگ و اندیشه ریاضی
13991400دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13961398دانشگاه یزدمدیر کل امور پژوهشی و رئیس انتشارات دانشگاه
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض
13911395انجمن ریاضی ایرانعضو هیئت تحریریه خبرنامه انحمن ریاضی ایران
1402-دانشگاه یزدرئیس کارگروه بررسی توانایی علمی علوم پایه
1401-دانشگاه کاشانعضو هیات تحریریه نشریه انگلیسی زبان ریاضی شیمی
1401-دانشگاه کاشانعضو هیات تحریریه نشریه Mathematics Interdisciplinary Research (MIR)
1400-دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیات تحریریه نشریه مدلسازی پیشرفته ریاضی
1400-انجمن ریاضی ایرانویراستار ارشد نشریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران
1391-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییعضو هیات تحریریه نشریه Journal of Mathematical Nanoscience

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در ترکیبیات (دکتری)
آنالیز ترکیبی و نظریه گراف (دکتری)
ترکیبیات جبری (دکتری)
نظریه گراف پیشرفته (دکتری)
آنالیز ترکیبی ۱ (ارشد)
نظریه گراف و کاربردها
مبانی جبر
جبر خطی
مبانی ترکیبیات
نظریه کدگذاری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
چندجمله ايهاي وابسته به گراف
شمارش برخي پارامترهاي وابسته به گراف
شكست تقارن گرافها
رياضي شيمي

اطلاعات تماس

alikhani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alikhani ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 21)