لینک های ضروری
سعید علیخانی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه پوترا مالزیریاضی (نظریه گراف و ترکیبیات)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه یزدریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
1392-دانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
1391-انحمن ریاضی ایرانعضو هیئت تحریریه خبرنامه انحمن ریاضی ایران
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در ترکیبیات (دکتری)
آنالیز ترکیبی و نظریه گراف (دکتری)
آنالیز ترکیبی ۱ (ارشد)
نظریه گراف و کاربردها
مبانی جبر مانریس
جبر خطی
مبانی ترکیبیات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه گراف و ترکیبیات
نظریه جبری گراف
نانو محاسبات
ریاضی شیمی

اطلاعات تماس

alikhani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/alikhani
https://pws.yazd.ac.ir/alikhani ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702 38210695