لینک های ضروری
سعید علیخانی

سعید علیخانی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه پوترا مالزیریاضی (نظریه گراف و ترکیبیات)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه یزدریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-انجمن ریاضی ایراننماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه یزد
1392-دانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
13961398دانشگاه یزدمدیر کل امور پژوهشی و رئیس انتشارات دانشگاه
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض
13911395انجمن ریاضی ایرانعضو هیئت تحریریه خبرنامه انحمن ریاضی ایران
1398-انجمن ریاضی ایرانعضو هیات تحریریه فرهنگ و اندیشه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در ترکیبیات (دکتری)
آنالیز ترکیبی و نظریه گراف (دکتری)
ترکیبیات جبری (دکتری)
آنالیز ترکیبی ۱ (ارشد)
نظریه گراف و کاربردها
مبانی جبر
جبر خطی
مبانی ترکیبیات
نظریه کدگذاری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه گراف و ترکیبیات
نظریه جبری گراف
نانو محاسبات
ریاضی شیمی

اطلاعات تماس

alikhani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alikhani ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702 38210695