لینک های ضروری
ملیحه علی مندگاری

ملیحه علی مندگاری

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۳دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت و ارزیابی بر مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جمعیت و بهداشت (دکتری)
جمعیت و جامعه (کارشناسی ارشد)
مهاجرت و شهرنشینی (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی شیعیان جهان (کارشناسی ارشد)
کاربرد جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی اجتماعی و اقتصادی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پویایی جمعیت
تغییرات خانواده و ازدواج
تحولات باروری
سالمندی جمعیت

اطلاعات تماس

m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alimondegari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق 238
31233970 38210643