دسترسی سریع
منوچهر علی‌نژاد

منوچهر علی‌نژاد

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه تهرانتوسعه اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831389ستاد ناجامعاونت طرح و برنامه و بودجه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه‌شناسی اقتصادی
اصول و اندیشه‌های تعاونی‌ها
کاربرد کامپیوتر
زمینه‌ها و شیوه‌های همیاری
روش تحقیق عملی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اشتغال و كارآفريني
ارزيابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي
جامعه شناسي شهري
فرهنگ ياريگري

اطلاعات تماس

m.alinejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.alinejad ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
312329۳1
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)