لینک های ضروری
منوچهر علی‌نژاد
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

1. پيامدهاي تحولات فرهنگ ايراني در ارتباط با مقولات زنانگي-مرداگي در فرآيندهاي دانشگاه و توليد دانش(مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه يزد)

منوچهر علي نژاد (1397).، سمينار زنانگي/مردانگي و تحول ساختار دانش و فرهنگ، سيدان

2. مطالعه تطبيقي -كمي رابطه بروكراسي و توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

زهرا مرادي كمالي, محمد مباركي, منوچهر علي نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتي، سيدان

3. نقش كارآفرينانه ي آذري زبانها ي تهران با تاكيد بر درياني ها

منوچهر علي نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتي، سيدان

4. نقش كارآفرينانهآذري زبانهاب تهران با تاكيد بر درياني ها

منوچهر علي نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتي، سيدان

5. مطالعه تطبيقي - كمي رابطه بوروكراسي و توسعه اقتصادي (يك رويكرد نهادي )

محمد مباركي, منوچهر علي نژاد, زهرا مرادي كمالي (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتي، سيدان

6. بررسي عوامل موثر بر جامعه پذيري حجاب و عفاف در بين دانشجويان

منوچهر علي نژاد (1396).، همايش ملي نگرش علمي-كاربردي به عفاف و حجاب، سيدان

7. اخلاق اقتصادي يزديها در پرتو توسعه پايدار و اقتصاد مقاومتي

ابولفضل مرشدي, منوچهر علي نژاد (1396).، اولين همايش بين المللي اقتصاد مقاومتي، مديريت نااطميناني و ضربه پذيري، تهران

8. فارغ التحصيلان اشتغال يا بيكاري ،ثارو تبعات كاركردي و روانشناختي

منوچهر علي نژاد (1395).، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد

9. درآمدي بر تبيين جامعه شناختي اخلاق اقتصادي مردم يزد در پرتو فهم الگوي رفتار اقتصادي خاص انها

منوچهر علي نژاد (1395).، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد

10. بررسي جامعه شناختي رفتارهاي پرخطر رانندگان

منوچهر علي نژاد (1395).، همايش فرهنگ رانندگي قانون و رفتارهاي تهاجمي، يزد

11. هرزه نگاري و پيامدهاي ضد اخلاقي آن در روابط خانواده و امنيت اخلاقي

منوچهر علي نژاد (1395).، همايش خانواده مدرسه در ايران فردا، تهران

12. تعهدات زيست محيطي به مثابه پيوند اقليم جغرافيا و جامعه و مديريت بحران آب در ايران

منوچهر علي نژاد (1395).، همايش ملي مديريت بحران آب در يزد، يزد

13. آسيب شناسي وضعيت پورنوگرافي در جامعه و نقش نيروي انتظامي در مقابله با آن

منوچهر علي نژاد (1394).، خانواده و مدرسه در جامعه فردا، 2 مركزي

14. آسيب شناسي وضعيت پورنوگرافي در جامعه و نقش نيروي انتظامي در مقابله با آن(با تاكيد بررنگرش خانواده هاي شهرستان قم)

احمد تقيپور, منوچهر علي نژاد (1394).، خانواده و مدرسه در جامعه فردا، 2 مركزي

15. تبيين جامعه شناختي اخلاق اقتصادي آذري زبانها و دلايل موفقيت آنها

منوچهر علي نژاد (1394).، همايش ملي فلسفه اخلاق، قم