لینک های ضروری
منوچهر علی‌نژاد
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

1. پیامدهای تحولات فرهنگ ایرانی در ارتباط با مقولات زنانگی-مرداگی در فرآیندهای دانشگاه و تولید دانش(مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

منوچهر علی نژاد (1397).، سمینار زنانگی/مردانگی و تحول ساختار دانش و فرهنگ، سیدان

2. مطالعه تطبیقی -کمی رابطه بروکراسی و توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

زهرا مرادی کمالی, محمد مبارکی, منوچهر علی نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، سیدان

3. نقش کارآفرینانه ی آذری زبانها ی تهران با تاکید بر دریانی ها

منوچهر علی نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، سیدان

4. نقش کارآفرینانهآذری زبانهاب تهران با تاکید بر دریانی ها

منوچهر علی نژاد (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، سیدان

5. مطالعه تطبیقی - کمی رابطه بوروکراسی و توسعه اقتصادی (یک رویکرد نهادی )

محمد مبارکی, منوچهر علی نژاد, زهرا مرادی کمالی (1396).، جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، سیدان

6. بررسی عوامل موثر بر جامعه پذیری حجاب و عفاف در بین دانشجویان

منوچهر علی نژاد (1396).، همایش ملی نگرش علمی-کاربردی به عفاف و حجاب، سیدان

7. اخلاق اقتصادی یزدیها در پرتو توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

ابولفضل مرشدی, منوچهر علی نژاد (1396).، اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، تهران

8. فارغ التحصیلان اشتغال یا بیکاری ،ثارو تبعات کارکردی و روانشناختی

منوچهر علی نژاد (1395).، تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران، یزد

9. درآمدی بر تبیین جامعه شناختی اخلاق اقتصادی مردم یزد در پرتو فهم الگوی رفتار اقتصادی خاص انها

منوچهر علی نژاد (1395).، همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، یزد

10. بررسی جامعه شناختی رفتارهای پرخطر رانندگان

منوچهر علی نژاد (1395).، همایش فرهنگ رانندگی قانون و رفتارهای تهاجمی، یزد

11. هرزه نگاری و پیامدهای ضد اخلاقی آن در روابط خانواده و امنیت اخلاقی

منوچهر علی نژاد (1395).، همایش خانواده مدرسه در ایران فردا، تهران

12. تعهدات زیست محیطی به مثابه پیوند اقلیم جغرافیا و جامعه و مدیریت بحران آب در ایران

منوچهر علی نژاد (1395).، همایش ملی مدیریت بحران آب در یزد، یزد

13. آسیب شناسی وضعیت پورنوگرافی در جامعه و نقش نیروی انتظامی در مقابله با آن

منوچهر علی نژاد (1394).، خانواده و مدرسه در جامعه فردا، 2 مرکزی

14. آسیب شناسی وضعیت پورنوگرافی در جامعه و نقش نیروی انتظامی در مقابله با آن(با تاکید بررنگرش خانواده های شهرستان قم)

احمد تقیپور, منوچهر علی نژاد (1394).، خانواده و مدرسه در جامعه فردا، 2 مرکزی

15. تبیین جامعه شناختی اخلاق اقتصادی آذری زبانها و دلایل موفقیت آنها

منوچهر علی نژاد (1394).، همایش ملی فلسفه اخلاق، قم