دسترسی سریع
علیرضا زارع شاه‌آبادی

علیرضا زارع شاه‌آبادی

استادیار، گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه اصفهانجغرافیای انسانی، برنامه‌ریزی روستایی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس