دسترسی سریع
علیرضا زارع شاه‌آبادی
استادیار، گروه جغرافیا