دسترسی سریع
سید محمدتقی المدرسی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
شنبه
 • حضور-
  هرهفته
 • مشاوره-
  هرهفته
 • تئوري پيشرفته مخابرات
  هفته هاي فرد
یکشنبه
 • راهنمايي دانشجويان دكتري-
  هرهفته
 • مباني مهندسي برق 1(مكانيك)
  هفته هاي فرد
 • مخابرات ديجيتال
  هرهفته
دوشنبه
 • حضور-
  هرهفته
 • مشاوره-
  هرهفته
 • تئوري پيشرفته مخابرات
  هرهفته
سه‌شنبه
 • راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد-
  هرهفته
 • مباني مهندسي برق 1(مكانيك)
  هرهفته
 • مخابرات ديجيتال
  هرهفته
چهارشنبه
 • راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد-
  هرهفته
 • راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد-
  هرهفته
پنجشنبه