دسترسی سریع
سید محمدتقی المدرسی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. كنترل عملكرد موتور DC در ماشين ريخته گري مداوم با استفاده از شبكههاي عصبي (كارشناسي ارشد)

محمدرضا رشيدي باجگاني، (1400/10/22)

2. آشكارسازي افتادن با استفاده از سيگنال‌هاي واي-فاي (كارشناسي ارشد)

محمدعلي لطيفي، (1400/06/25)

3. بهبود فرآيند شناسايي فعاليت هاي انسا ني با استفاده از روش هاي مبتني بر بينايي ماشين و يادگيري عميق (دكتري تخصصي)

سعيده السادات ذبحي اشكذري، (1399/11/11)

4. پياده سازي يك سيستم سنجش بي حسگر مبتني بر واي فاي (كارشناسي ارشد)

سيدمجتبي آقائي زارچ، (1399/08/17)

5. مقايسه شبكه¬هاي عصبي چبيشف، پرسپترون و شعاعي در پيش¬بيني توان توليدي نيروگاه فتوولتايك (كارشناسي ارشد)

سعيد هاشمي، (1398/12/15)

6. تحليل و بهبود پروتكل هاي مخابراتي وكنترلي در شبكه هاي هوشمند برق (دكتري تخصصي)

احمدرضا غزنوي، (1398/12/08)

7. روشهاي يادگيري ماشين جهت آشكارسازي استفاده هاي غيرمجاز از خودروهاي خدمت (كارشناسي ارشد)

پدرام آتش بند، (1398/12/03)

8. طراحي كنترل كننده تحت شبكه براي يك سيستم كنترل سرعت و بررسي تاثيرات شبكه مخابراتي برعملكردآن و مقايسه نتايج تئوري و تجربي (كارشناسي ارشد)

ميلاد كوليوندسالوكي، (1397/12/12)

9. طراحي، پياده سازي و ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي فازي در سامانه هاي كنترل تحت شبكه (كارشناسي ارشد)

محمدرضا زارع، (1396/12/14)

10. پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هاي هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (كارشناسي ارشد)

فرشاد مقدم، (1396/07/30)

11. بهبود عملكرد سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه با استفاده از شبكه عصبي (كارشناسي ارشد)

عليرضا حسين پور، (1396/07/30)

12. طراحي وسامانه كنترل نظارت روشنايي فتوولتائيك معابر مبتني بر شبكه هاي حسگر بي سيم (كارشناسي ارشد)

امير غفوري ورزنه، (1395/07/07)

13. پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمندبا استفاده از پردازش آماري سيگنال (كارشناسي ارشد)

احسان فرازمند، (1393/12/13)

14. پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمندبا استفاده از شبكه هاي عصبي (كارشناسي ارشد)

مهرداد نراقي، (1393/12/03)

15. پردازش تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشاورزي در ايران (كارشناسي ارشد)

مهرنوش شهرياري زاد، ()

16. بررسي روشهاي پردازش تصاوير ماهواره اي جهت تعيين درصد خشكسالي و بكارگيري بهترين روش ممكن براي منطقه يزد (كارشناسي ارشد)

سيدمحمدحسن انوار، ()

17. طراحي واجراي سيستم مخابرات بدون سيم براي يك محيط هوشمند (كارشناسي ارشد)

محمدعلي محمدي، ()

18. كاربرد روشهاي باز شناخت آماري نمادها و شبكه هاي عصبي در تشخيص خودكار عيوب رنگي كاشيهاي سراميكي (كارشناسي ارشد)

مه كامه السادات مصطفوي، ()

19. اندازه گيري خودكار توزيع اندازه قطعات بر مبناي پردازش تصاوير ويدئويي (كارشناسي ارشد)

سيدمحمدصادق طباطبائي اشكذري، ()

20. كيفيت سرويس مسيريابي در شبكه هايAD HOC (كارشناسي ارشد)

وحيدرضا اخلاص، ()

21. موقعيت يابي درشبكه هاي AD HOC (كارشناسي ارشد)

سيدشهرام رجائي رامشه، ()

22. ناحيه بندي وشمارش خودكا سلولها دربافت رنگ شده كبد موش (كارشناسي ارشد)

محمدرضا دشت نورد، ()

23. كاربرد سيستمهاي عصبي فازي دربازشناسي الكوي حركت انسان بااستفاده ازشتاب سنج سه محوري (كارشناسي ارشد)

محمد حلمي، ()

24. اثرساختارشبكه هاي عصبي نوع دادههاي ورودي وفركانس نمونه برداري ازداده هابردقت پيش بيني كوتاه مدت بارالكتريكي توسط شبكه هاي عصبي پيشرو (كارشناسي ارشد)

آرش موبد، ()

25. روشهاي شناساييعيوب فرش توسط الگوريتم هاي پردازش تصوير وشبكه هاي عصبي (كارشناسي ارشد)

مهدي صادقي كبوديان، ()

26. كاهش مصرف انرژي درسيستمهاي نظارت محيطي مبتني برشبكه هاي حسگر بي سيم (كارشناسي ارشد)

سهيل طلائي، ()

27. الگوريتم هاي چيدمان گره هاي هوايي درشبكه هاي حسگر پيشا (كارشناسي ارشد)

وحيد شاكرمي، ()

28. بررسي وتوسعه الگوريتم هاي آشكارسازي رخدادها درشبكه هاي حسگر ويدئويي بدون سيم (كارشناسي ارشد)

سيدمحمد اكرمي، ()

29. مكان يابي درشبكه هاي حسگر بي سيم بااستفاده ازسيگنال هاي با پهناي باند بسيارزياد (كارشناسي ارشد)

محمدمهرداد طلاكش، ()

30. بهبود الگوريتهاي تخصيص منابع درشبكه هاي مخابرات بي سيم هميارانه (دكتري تخصصي)

حامد بني زمان، ()

31. بهينه سازي انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم چند جهشي (كارشناسي ارشد)

محمدجواد زردشت، ()

32. بهبود الگوريتم هاي حوزه مكان وفركانس جهت آشكارسازي عيوب بافت انواع منسوجات (كارشناسي ارشد)

علي ابريشمي مقدم، ()

33. بهبود روشهاي مبتني بر در مكان يابي گره هايي با قابليت ارسال دو سيگنال (كارشناسي ارشد)

حورا نوروز، ()

34. ارزيابي امنيتي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه (كارشناسي ارشد)

سيدعلي مصباحي فرد، ()

35. طراحي وشبيه سازي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه بي سيم (كارشناسي ارشد)

حميد فيروزپور، ()

36. بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه با استفاده از پردازش هوشمند سيگنال (كارشناسي ارشد)

بنيامين حق نيازجهرمي، ()

37. توسعه روشهاي پردازش هوشمند سيگنال در بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه (دكتري تخصصي)

پويا حاجبي، ()