لینک های ضروری
سید مهدی الحسینی المدرسی

سید مهدی الحسینی المدرسی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطباییمدیریت بازرگانی بازاریابی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطباییمدیریت بازرگانی مدیریت تحول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد
1396-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رفتار مصرف کننده (کارشناسی ارشد)
بازارشناسی و مسائل آن (کارشناسی ارشد)
بازاریابی صنعتی (کارشناسی ارشد)
تئوری سازمان پیشرفته (کارشناسی ارشد)
تئوری رفتار سازمانی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
فرآیندها و مدل‌های توسعه سازمانی (کارشناسی ارشد)
بازرگانی بین الملل (کارشناسی ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بازاریابی (صنعتی، رفتار مصرف کننده)
مدیریت استراتژیک
مدیریت تغییر

اطلاعات تماس

almodarresi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/almodarresi/fa ساختمان استقلال، اتاق ۲۲1 و 227
31233250 - 31233723 38210317