دسترسی سریع
زنده‌یاد سید مهدی الحسینی المدرسی

زنده‌یاد سید مهدی الحسینی المدرسی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطباییمدیریت بازرگانی بازاریابی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطباییمدیریت بازرگانی مدیریت تحول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد
13961399دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رفتار مصرف کننده (کارشناسی ارشد)
بازارشناسی و مسائل آن (کارشناسی ارشد)
بازاریابی صنعتی (کارشناسی ارشد)
تئوری سازمان پیشرفته (کارشناسی ارشد)
تئوری رفتار سازمانی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
فرآیندها و مدل‌های توسعه سازمانی (کارشناسی ارشد)
بازرگانی بین الملل (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت بازاريابي: عناصر، فرايندها، انواع
رفتار مصرف كننده
مديريت تبليغات و برند
مطالعه تعامل ميان عناصر و اجزاي سازمان