لینک های ضروری
نصرت‌الله امانیان

نصرت‌الله امانیان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش آب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

namanian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/amanian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹
31232471 38200135