لینک های ضروری
عباس مزیدی

عباس مزیدی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۹دانشگاه شیرازمهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه یزدمهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شیرازمهندسی مکانیک- طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک پیشرفته
آئروالاستیسیته
سیستم‌های دینامیکی
دینامیک ماشین
دینامیک
ارتعاشات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آئروالاستیسیته
سازه‌های انعطاف پذیر
دینامیک و ارتعاشات
مسائل معکوس

اطلاعات تماس

amazidi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/amazidi
https://pws.yazd.ac.ir/mazidi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232487 38212781