دسترسی سریع
محمدامین اسدی

محمدامین اسدی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه UNSW استرالیامهندسی منابع آب
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمهندسی آبخیزداری
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدمهندسی منابع طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه خشکبوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولوژی
روش تحقیق
زبان تخصصی
برف و بهمن
هوا و اقلیم‌شناسی
آمار
جمع‌آوری آب در مناطق خشک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تغيير اقليم
مهندسي منابع آب
خشكي و خشكسالي
اثر تغيير اقليم بر منابع آب

اطلاعات تماس

amin.asadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amin.asadi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری، اتاق ۲۰۳
31233186 31230312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)