لینک های ضروری
محمدامین اسدی

محمدامین اسدی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه UNSW استرالیامهندسی منابع آب
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمهندسی آبخیزداری
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدمهندسی منابع طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولوژی
روش تحقیق
زبان تخصصی
برف و بهمن
هوا و اقلیم‌شناسی
آمار
جمع‌آوری آب در مناطق خشک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تغییر اقلیم و اثر آن بر منابع آب
خشکی و خشک‌سالی
عدم قطعیت در در مدل‌های جهانی اقلیمی

اطلاعات تماس

amin.asadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amin.asadi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری، اتاق ۲۰۳
31233186 31230312