دسترسی سریع
وهاب امیری امرایی

وهاب امیری امرایی

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه خوارزمیزمین شناسی (هیدروژئولوژی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه خوارزمیزمین‌شناسی (هیدروژئولوژی)
کارشناسی13841388دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آب‌های زیرزمینی
آب‌شناسی کاربردی
ژئوفیزیک
زمین‌شناسی زیست‌محیطی
سامانه اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هيدروژئولوژي (آب زيرزميني)
زيست محيطي
زمين شناسي

اطلاعات تماس

v.amiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/v.amiri ساختمان پردیس علوم
31232799