دسترسی سریع
سید محمد انوشه

سید محمد انوشه

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه بمبی هندادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۶۵دانشگاه هاریانا هندادبیات انگلیسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه پنجاب هندادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات انگلیسی
13871389دانشگاه یزدعضو هیئت ممیزه
13811386دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم انسانی
13781382دانشگاه پیام نورسرپرست دانشگاه پیام نور نائین
13731378دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115 38212788
اتاق مجازی