دسترسی سریع
عبدالحمید انصاری
دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

1. مدل سازي باتوليت هاي كورنوبين با وارونسازي فشرده بهبود يافته داده هاي گراني سنجي

محمدحسين قلعه نوئي, عبدالحميد انصاري (1398).، اولين همايش ملي پردازش سيگنال و تصوير در ژئوفيزيك، شاهرود

2. تخمين تخلخل به كمك شبكه عصبي با استفاده از داده هاي چاه پيمايي مرسوم و NMR در يكي از ميادين جنوب غربي ايران

سيدعلي حسيني, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني, امين حسين مرشدي (1397).، كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين، اهواز

3. ارزيابي پتروفيزيكي سازندهاي كنگان و دالان فوقاني به كمك نمودارهاي چاه پيمايي در يكي از ميادين جنوب غربي ايران

سيدعلي حسيني, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني, امين حسين مرشدي (1397).، كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين، اهواز

4. تفسير بي هنجاريهاي ميدان پتانسيل به منظور بررسي ساختارهاي زمين شناسي و تله هاي نفتي احتمالي با بررسي موردي حوضه رسوبي دشت مغان

زهراء صادقي زاده, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1397).، كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين، اهواز

5. انواع حوضه هاي رسوبي مرتبط با ذخاير سرب و روي ميزبان رسوبي با نگرشي كوتاه به ذخاير ايران

سميه عباس زاده, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1397).، كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين، اهواز

6. مقايسه روشهاي طبقه بندي جهت شناسايي هاله هاي دگرساني كانسار مس علي آباد دامك

مهدي بماني, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1397).، كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين، اهواز

7. شناسايي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال با استفاده از داده هاي دورسنجي، برگه ي زمين شناسي 1:100000 خضرآباد استان يزد

علي علينقي ندوشني, عبدالحميد انصاري (1397).، اولين همايش ملي انجمن سنجش ا ز دور زمين شناختي ايران، كرمان

8. ايجاد لايه هاي اكتشافي ايالات فلززايي، زمين شناسي، گسلها، سنگ شناسي و نوع كانسار مس- موليبدن ايران با استفاده از GIS و بارزسازي آلتراسيون هاي مرتبط با كانسارهاي سرچشمه، درهزار، كوه پنج و نهشتههاي معدني اطراف آنها با داده هاي ماهواره اي استر

اميد كياني, عبدالحميد انصاري (1397).، اولين همايش ملي انجمن سنجش ا ز دور زمين شناختي ايران، كرمان

9. شناسايي مناطق دگرساني در رابطه با كاني سازي اسكارني آهن با استفاده از سنجش از دور، در شرق روستاي راونج، استان مركزي

اميد كياني, عبدالحميد انصاري (1397).، اولين همايش ملي انجمن سنجش ا ز دور زمين شناختي ايران، كرمان

10. ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دهق علويجه بر اساس - يك مدل نوين هيدروژئوفيزيكي

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, زهرا دشتي (1397).، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد

11. اكتشاف آبهاي زيرزميني در سازندهاي سخت و كارستي روستاي شكل آباد آذربايجان غربي با استفاده از روش ژئوالكتريك يك و دوبعدي و آناليز عددي داده هاي مقاومت ويژه

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1397).، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد

12. كاربردهاي سنجش از دور در پايش و مديريت منابع آب

اميد كياني, عبدالحميد انصاري (1397).، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد

13. كاربرد تصاوير ماهوارهاي در اكتشاف منابع آب زيرزميني

متين شرافت, عبدالحميد انصاري, علي پاسيار (1397).، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد

14. تخمين عمق و موقعيت منابع ميدان پتانسيل با تبديل موجك

احسان رحيمي, عبدالحميد انصاري (1397).، هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

15. وارونسازي سه بعدي داده هاي مغناطيس سنجي در حضور مغناطيس بازماند

محمدحسين قلعه نوئي, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1397).، هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

16. تخمين عمق داده¬هاي مصنوعي ميدان پتانسيل حاصله از مدل¬سازي با استفاده از تبديل موجك

احسان رحيمي, عبدالحميد انصاري (1397).، اولين كنفرانس مدلسازي در مهندسي معدن و علوم وابسته، قزوين

17. بكارگيري روش هاي مغناطيس هوايي و ميكرومغناطيس در اكتشاف ذخاير نفت و گاز

زهراء صادقي زاده, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1396).، سي و ششمين گردهمايي و سومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، تهران

18. استفاده از وجود عناصر ناچيز و روش ژئوبوتاني در اكتشاف هيدروكربورها

زهراء صادقي زاده, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1396).، سي و ششمين گردهمايي و سومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، تهران

19. ضرورت استفاده از روشهاي پيجويي منابع هيدروكربوري بر اساس آلتراسيون خاك

زهراء صادقي زاده, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1396).، سي و ششمين گردهمايي و سومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، تهران

20. كاربرد سنجش از دور ابرطيفي و چندطيفي در شناسايي كانيهاي شاخص مرتبط با منابع ژئوترمال

نسرين اسلمي, عبدالحميد انصاري, حميدرضا غفاريان مالميري (1396).، بيست و پنجمين همايش ملي بلور شناسي و كاني شناسي ايران، يزد

21. بررسي منش فروچاله هاي واقع در شمال غرب شهرستان ابركوه با استفاده از روش توموگرافي الكتريكي

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني, ايمان احمدي (1395).، همايش تخصصي پديده فرونشست زمين در ايران، تهران

22. مطالعه هيدروژئولوژي، ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي در تعيين پارامترهاي مرتبط با زمين در پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت دانشگاه يزد

احمد زارع حجت آبادي, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري, فرهاد محمدتراب (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

23. توسعه سيستم اندازه گيري گراويتي به منظور اكتشاف بستر اقيانوس

مجيد كيخاي حسين پور, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

24. شناسايي و اكتشاف تراوشهاي هيدروكربني با استفاده از سنجش از دور

ابراهيم اصلاني, عبدالحميد انصاري, علي معصومي (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

25. مقدمه اي بر روش هاي نوين ژئفيزيكي در اكتشاف ساختارهاي عميق

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

26. قابليت روش لرزه نگاري بازتابي در اكتشاف مستقيم كاني زايي ماسيو سولفيد آتشفشاني عميق

مريم محمدي زاده, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

27. كاربرد روش لرزه نگاري بازتابي در اكتشاف كانه زاييعميق اورانيم نوع دگرشيبي

مريم محمدي زاده, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

28. مروري بر كاربردهاي نوين دورسنجي بر پايه زمين شناسي در اكتشاف منابع ژئوترمال

ايمان احمدي, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

29. معرفي روش جديد حفاري سنگ هاي سخت براي اكتشاف مواد معدني عميق (حفاري سريع لوله مارپيچ)

سميه عباس زاده, عبدالحميد انصاري, الهام بخشي (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

30. معرفي روش نوين پايروليز طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز براي ارزيابي ميزان نفت شيل و گاز شيل سازند

الهام بخشي, عبدالحميد انصاري, سميه عباس زاده (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

31. معرفي روش نوين برداشت مقاومت ويژه با الكترودهاي مدفون

حسين ملايمت, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

32. معرفي فناوري جديد حفاري گمانه هاي طولاني براي زهكشي گاز در يك لايه زغال سنگ نرم

ايمان احمدي, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، بافق

33. استفاده از فناوري نوين تزريق گاز دي اكسيد كربن به منظر ازدياد برداشت در مخازن

الهام بخشي, اميرحسين كوهساري, عبدالحميد انصاري (1395).، دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني، كرمان

34. كاربرد روش هاي ژئوالكتريك در بررسي نشت از زير سد رسوبگير ميدوك

سحر يحيي آبادي, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1395).، هفدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

35. بررسي ارتباط توزيع اندازه دانه اي با خواص فيزيكي و مكانيكي خاك با استفاده از مقاومت ويژه الكتريكي

صغري كوناني, عبدالحميد انصاري, علي دهشيري زاده, فرهاد محمدتراب (1394).، سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، تهران

36. زغالسنگ هاي فلزدار و شواهد وجود آنها در حوضه زغالي البرز مركزي، ايران

سامان شهراز, عبدالحميد انصاري, فرهاد محمدتراب (1394).، سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، تهران

37. بررسي اجمالي و معرفي پتانسيل هاي معدني استان خراسان جنوبي، نگين معدني شرق ايران

مجيد كيخاي حسين پور, عبدالحميد انصاري, حميد معيني (1394).، هفتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، دامغان

38. تلفيق داده هاي دورسنجي زمين شناسي و مغناطيس در ژتانسيل يابي و اكتشاف كانسارهاي آهن در زون سسنندج سيرجان

سجاد عيسوند, اميرحسين كوهساري, عبدالحميد انصاري (1394).، كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري و اجتماعي،

39. معرفي يك روش جديد تركيب باندي از نسبت باندهاي داده هاي ماهواره اي اي تي ام در اكتشاف كانسارهاي آهن در ناحيه اي بين نيريز تا سنندج-سيرجان

سجاد عيسوند, اميرحسين كوهساري, عبدالحميد انصاري (1394).، كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تكنولوژي،

40. بررسي ت ثير پارامترهاي موثر بر شكل بي هنجاري مغناطيسي

عبدالحميد انصاري, كمال علمدار, مصطفي گلابي (1393).، همايش ملي زمين شناسي و اكتشاف منابع، شيراز

41. مقايسه تغييرات ايجاد شده در سطح آب زيرزميني در طول پمپاژ در فواصل مختلف ازچاه در سه نوع خاك با دانه بندي متفاوت

نارسيس ديندار, عبدالحميد انصاري, عيسي ايلياتي (1393).، سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران

42. استفاده از الگوريتم كني، فيلترهاي رابرت و جهتي در تعيين شكستگي ها و گسل هاي محدوده معدن سه چاهون با استفاده از تصاوير لندست 8

مجتبي دارابي, عبدالحميد انصاري, نادر فتحيان پور (1393).، سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران

43. مطالعات مغناطيس سنجي و مدل سازي سه بعدي معدن سنگ آهن اسفندار ابركوه

ايمان احمدي, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1393).، سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران

44. تاثير نوع دانه بندي خاك در زمان رسيدن به تعادل سطح آب زيرزميني در آزمايش پمپاژ

نارسيس ديندار, عبدالحميد انصاري, عيسي ايلياتي (1393).، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي، تهران

45. Exploration of chromite deposits using Landsat ETM ophiolite north-east of Iran

Mohammad Hossein Ghalehnoee, Abdol Hamid Ansari (2015)., , تهران

46. بررسي روش هاي مجموع ساده وزين و منطق فازي در تلفيق اطلاعات هيذروژئولوژي(مطالعه موردي دشت قبركيخا

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1393).، هيجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران

47. بررسي ارتباط بين گسل و كميت و كيفيت آب زيرزميني

عبدالحميد انصاري, محسن براتي هراتي (1393).، هيجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران

48. بررسي وضعيت هيدروشيمي معدن سه چاهون

مجتبي دارابي, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني, سيدحسين مجتهدزاده, نادر فتحيان پور (1393).، پنجمين كنفرانس مهندسي معدن، تهران

49. برداشت هاي مغناطيس سنجي جهت تعيين اشيا مدفون در سايت دانشگاه يزد

احمد شاهدي, عبدالحميد انصاري (1393).، پنجمين كنفرانس مهندسي معدن، تهران

50. استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله معدن مس ميدوك

الهام ساعي نيا, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري, موسوي پور تقي زاده سيد مجيد (1393).، پنجمين كنفرانس مهندسي معدن، تهران

51. بررسي تخلخل و هدايت هيدروليكي آبخوان ها بوسيله روش مقاومت ويژه الكتريكي (مطالعه موردي دشت شيبكوه در استان فارس)

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1393).، پنجمين كنفرانس مهندسي معدن، تهران

52. انتخاب روش آناليز نشانگرهاي لرزه اي به منظور تخمين تخلخل مخازن در تفسير لرزه اي

محمد لطفي, عبدالحميد انصاري, ناصر كشاورز فرج خواه (1393).، پنجمين كنفرانس مهندسي معدن، تهران

53. ژئوشيمي و چگونگي تمركز شبه فلزات و عناصر كمياب در حوضه هاي زغالي

سامان شهراز, فرهاد محمدتراب, عبدالحميد انصاري (1393).، دومين كنگره ملي ذغال سنگ ايران، كرمان

54. ادغام تانسور سيگنال تحليلي و معادله اويلر به منظور تفسير بيهنجاريهاي ميدان پتانسيل

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني , عبدالحميد انصاري (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

55. استفاده از روش SLUTH در تخمين عمق و شاخص توده هاي مغناطيسي

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني, عبدالحميد انصاري (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

56. معرفي روش تتا-عمق به منظور برآورد عمق بي هنجاري هاي مغناطيسي

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني, عبدالحميد انصاري (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

57. بررسي و تحليل تكنيكهاي پردازش تصاوير ماهواره اي در شناسايي عوارض باستان شناسي

كاظم ملك پور دهكردي, عبدالحميد انصاري (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

58. كاربرد روش توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي در اكتشاف كانسار منگنز مطالعه موردي معدن چاواشه يزد

مهران تربتيان, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

59. بررسي تخلخل و هدايت هيدروليكي آبخوان دشت گره بيگون زاهدان فسا بوسيله داده

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1393).، شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تهران

60. مطالعات دورسنجي و زمينشناسي جهت تعيين مناطق مستعد براي اكتشاف كانسارهاي

مهران تربتيان, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1392).، سي و دومين گردهمائي و نخسنين كنگره بين المللي علوم زمين، تهران

61. بررسي وضعيت آب زيرزميني دشت زورآباد آذربايجان غربي با استفاده از روش ژئوالكتريك

محمد لطفي, عبدالحميد انصاري (1392).، اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود

62. نلفيق بررسي هاي دورسنجي و ژئوفيزيك هوايي در شناسايي زمين شناسي ناحيه اي منطقه توران پشت به منظور بررسي احتمال وجود منابع ژئوترمال

مجيد مهركيش, عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1392).، اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود

63. بررسي آلتراسيون هاي زون گسلي دهشير در ارتباط با منابع احتمالي ژئوترمال در توران پشت

مجيد مهركيش, عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1392).، اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود

64. بررسي هيدروژئوشيميايي چشمه هاي آب گرم و تراورتن ساز منطقه توران پشت استان يزد به منظور بررسي وجود منابع احتمالي زمين گرمايي

مجيد مهركيش, عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1392).، اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود

65. كاربرد ژئوفيزيك در اكتشاف كانسار منگنز مطالعه موردي در معدن دهبيد استان فارس

مهران تربتيان, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1392).، اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود

66. مهمترين نشانگرهاي لرزه اي براي تفسيرلرزه اي تخلخل مخازن

محمد لطفي, عبدالحميد انصاري, ناصر كشاورز فرج خواه (1392).، اولين همايش ملي نفت و گاز ايران، كرمان

67. بررسي نشانگرهاي لرزهاي براي تشخيص محل دقيق گسلها

محمد لطفي, عبدالحميد انصاري, ناصر كشاورز فرج خواه (1392).، اولين همايش ملي نفت و گاز ايران، كرمان

68. تلفيق پارامترهاي ژئوالكتريك و هيدروژئولوژي در ارزيابي پتانسيل آب هاي زيرزميني در دشت كاشان

علي پاسيار, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1392).، بيستمين همايش ملي ژئوماتيك، تهران

69. تلفيق پارامترهاي ژئوالكتريك و هيدروژئولوژي در ارزيابي پتانسيل آب هاي زيرزميني در مناطق شو ربا استفاده از منطق فازي در محيط GIS (مطالعه موردي دشت آران و بيدگل)

علي پاسيار, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1392).، بيستمين همايش ملي ژئوماتيك، تهران

70. شناسايي زون هاي آلتراسيون با استفاده از پردازش تصاوير ETM در ورقه1 100000 سربيشه در شرق ايران

محمدحسين قلعه نوئي, عبدالحميد انصاري (1391).، اولين همايش زمين شناسي فلات ايران، كرمان

71. Interpretation of the magnetic data from KHABR iron ore using analytic signal Euler deconvolution and wavenumber-a case study from Iran

, , Abdol Hamid Ansari (2012)., stanbul International Geophysical Conference and Oil Gas Exhibition,

72. تاثير نوع سنگ بر سرعت حفاري و انتخاب روش حفاري بهينه در كانسنگ و باطله سنگ آهن چادرملو

علي اكبر دهقان زاده بافقي, فرهاد محمدتراب, عبدالحميد انصاري, رضا زنگويي (1391).، سي و يكمين گردهمايي علوم زمين، تهران

73. مطالعه و امكان سنجي گيلسونيت(قير سنگ) در غرب و جنوب ايران

اميرحسين كوهساري, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1388).، هفدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران، همدان

74. بررسي گسترش سنگ هاي افيوليتي در منطقه انار از روي شواهد مغناطيس سنجي هوايي

كمال علمدار, عبدالحميد انصاري, افشين نميرانيان, اميرحسين كوهساري (1388).، هفدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران، همدان

75. اهميت سنگهاي پركامبرين و اينفرا كامبرين در استان يزد از نظر كانسار سازي

افشين نميرانيان, عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1388).، هفدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران، همدان

76. بررسي مقدماتي پتانسيل ليتيم در سنگهاي پگماتيتي ايران

كمال علمدار, عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1387).، شانزدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران، رشت

77. كاني هاي سولفلت سديم و شناسايي آنها در محيط هاي كويري استان يزد

عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1385).، چهاردهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران، بيرجند