دسترسی سریع
عبدالحمید انصاری
دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

1. پايش فرونشست دشت ابركوه يزد با استفاده از فن تداخل سنجي راداري مبني بر پراكنش گرهاي پايا

متين شرافت, عبدالحميد انصاري, سيدحسين مجتهدزاده, احمد قرباني (1398).، خشكبوم، 9(2)، 121-136

2. شناسايي نشت احتمالي از تكيه گاه سد باطله آبگير معدن مس ميدوك با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي

الهام ساعي نيا, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1398).، پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي، 5(2)، 327-344

3. بررسي و تطبيق داده هاي ژئوفيزيكي با دگرساني ها در كانسار مس علي آباد دامك

مهدي بماني, سيدحسين مجتهدزاده, عبدالحميد انصاري (1398).، ، 4(1)، 15-33

4. Two-Dimensional Compact Inversion of Magnetic Data in the Presence of Remanent Magnetization

Abdol Hamid Ansari, Ahmad Ghorbani, Mohammad Hossein Ghalehnoee (2019)., , 8(17), 39-51

5. بررسي هدايت هيدروليكي و ضريب قابليت انتقال آب با استفاده از مقاومت ويژه الكتريكي و آزمايش پمپاژ در دشت پيرانشهر

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري (1396).، پژوهش آب ايران، 11(4)، 13-21

6. تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن در يكي از ميادين گازي جنوب با نگاه ويژه بر اثر شيل

كيومرث طاهري, عبدالحميد انصاري, فائزه كاوه (1397).، اكتشاف و توليد نفت و گاز، (159)، 35-44

7. مدلسازي حالت پايدار آبخوان سازند درز و شكافي معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از روش اجزا محدود

مجتبي دارابي, عبدالحميد انصاري, نادر فتحيان پور, احمد قرباني, سيدحسين مجتهدزاده (1395).، روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن، 6(12)، 21-31

8. استفاده از روش هاي ژئوالكتريك در بررسي وضعيت نشت از محدوده سد رسوب گير معدن مس ميدوك

سحر يحيي آبادي, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري, الهام ساعي نيا (1396).، ژئوفيزيك ايران، 2(11)، 119-134

9. مدل سازي معكوس داده هاي مغناطيسي معدن سنگ آهن شهرك در محدوده كركرايك

علي معصومي, عبدالحميد انصاري, ابراهيم اصلاني (1396).، ، 1(2)، 37-47

10. اثر جفت شدگي الكترومغناطيس بر داده هاي قطبش القايي طيفي

كاظم ملك پور دهكردي, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1395).، روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن، (11)، 11-26

11. Improving compact gravity inversion using new weighting functions

Mohammad Hossein Ghalehnoee, Abdol Hamid Ansari, Ahmad Ghorbani (2016)., GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 208(), 546-560

12. Transient Fluid Flow Modeling in Fractured Aquifer of Sechahoon Iron Mine Using Finite Element Method

Mojtaba Darabi, Abdol Hamid Ansari, Nader Fathianpour, Ahmad Ghorbani (2016)., International Journal of Mining and Geo-Engineering, 50(1), 145-156

13. INTRODUCING TECTONIC AND SIEMOTECTONIC PATTERNS OF TAFT AREA

Hamid Mehrnahad, Abdol Hamid Ansari (2016)., geodynamics research international bulletin, 4(2), -

14. تعيين دگرسانيهاي هيدروترمال مس پورفيري با استفاده از روشهاي آناليز چند متغيره بر روي دادههاي ليتوژئوشيميايي در منطقه حراران، استان كرمان

سميه عباس زاده, عبدالحميد انصاري, غلامرضا رحيمي پور (1394).، روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن، (10)، 15-26

15. وارون سازي داده هاي دو بعدي مقاومت ويژه ي الكتريكي لوله هاي زيرسطحي به روش شبكه ي عصبي مصنوعي

كاظم ملك پور دهكردي, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1393).، روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن، (7)، 69-80

16. Combination of Geoelectric and Hydrogeological Parameters in Assessment of Groundwater Potential in Aran and Bidgol Plain Using Fuzzy Logic

, Abdol Hamid Ansari, Ahmad Ghorbani (2014)., International Bulletin of Water Resource and Development, 1(3), 1-12

17. بررسي تخلخل و هدايت الكتريكي آبخوان هاي آبرفتي از روي داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي( مطالعه موردي دشت گره بيگون_ زاهدان فسا در استان فارس

علي پاسيار, عبدالحميد انصاري, احمد قرباني (1392).، ، 1(3)، 10-18

18. كاربرد مقاومت ويژه الكتريكي دو بعدي در شناسايي هندسه زمين لغزش نقل، سميرم

احمد قرباني, مهدي بماني, عبدالحميد انصاري, حسينعلي قاري (1392).، زمين شناسي مهندسي(انجمن مهندسي زمين شناسي ايران)، 6(3و4)، 19-34

19. Interpretation of the magnetic data from anomaly 2c of Soork iron ore using the combination of the Euler deconvolution and TDX filter

Abdol Hamid Ansari, , (2014)., Arabian Journal of Geosciences, 15(), 1-15

20. Estimation of depth and structural index (model type) from 2D magnetic data based on the multiples of amplitude of the analytic signal-A new technique

, , Abdol Hamid Ansari (2014)., IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1(38), 87-94

21.

مهدي بماني, عبدالحميد انصاري (1393).، ، 2(4)، 84-99

22. Changes in the electrical resistivity of arid soils during oedometer testing

Ahmad Ghorbani, Philippe Cosenza, , Abdol Hamid Ansari (2013)., European Journal of Environmental and Civil Engineering, 17(), 84-98

23. معكوس سازي پارامترهاي مدل كول-كول با استفاده از الگوريتم شبيه سازي بازپخت براي داده هاي قطبش القايي طيفي (SIP)

حسينعلي قاري, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري (1392).، ژئوفيزيك ايران، 7(3)، 72-92

24. استفاده از عدد موج چند مدلي به منظور برآورد عمق توده هاي دايك و پله اي شيب دار از روي داده هاي مغناطيس سنجي

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني, عبدالحميد انصاري (1392).، ژئوفيزيك ايران، 7(1)، 1-13

25. برآورد پارامترهاي منابع مغناطيسي دوب عدي از روي تابع هاي ويژه شامل اويلر، سيگنال تحليلي و پاسخ تحليلي بي هنجاري ها

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني, عبدالحميد انصاري (1392).، فيزيك زمين و فضا، 39(1)، 82-105

26. برآورد عمق و نوع توده هاي مولد بي هنجاري مغناطيسي با استفاده از تلفيق تابع هاي ويژه سيگنال تحليلي و اويلر واهماميخت

كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني, عبدالحميد انصاري (1392).، فيزيك زمين و فضا، 39(2)، 79-94

27. برآورد مرز بي هنجاري هاي مغناطيسي رباط پشت بادام به كمك مشتقات ميدان پتانسيل و تركيبات مكاني و فازي بين آنها

عبدالحميد انصاري, مسلم فاتحي, كمال علمدار (1391).، ژئوفيزيك ايران، 6(3)، 31-45

28. استفاده از تراس بندي در تفسير داده هاي ميدان پتانسيل

عبدالحميد انصاري, كمال علمدار, ابوالقاسم كامكار روحاني (1391).، فيزيك زمين و فضا، 38(2)، 157-166

29. استفاده از سيگنال تحليلي در برآورد نسبت مغناطش به چگالي توده هاي زمين شناسي

كمال علمدار, عبدالحميد انصاري, ابوالقاسم كامكار روحاني (1391).، فيزيك زمين و فضا، 38(2)، 167-182

30. بررسي تغييرات مقاومت ويژه الكتريكي خاك ها در حين آزمايش تحكيم

ياسمن بدرزاده, احمد قرباني, عبدالحميد انصاري, محمد فاتحي مرجي (1390).، ژئوفيزيك ايران، 5(3)، 102-110

31. تفسير آنومالي هاي مغناطيسي با استفاده از مشتقات سيگنال تحليلي

عبدالحميد انصاري, ابوالقاسم كامكار روحاني, كمال علمدار (1390).، ژئوفيزيك ايران، 6(1)، 69-83

32. DETERMINATION OF ORE/WASTE BOUNDARY USING INDICATOR KRIGING CASE STUDY CHOGHART IRON MINE OF IRAN

Javad GholamNejad, Abdol Hamid Ansari, , (2010)., International Journal of Engineering, 23(3و4), 269-276

33. كاني شناسي كانسار مس دره زرشك جنوب غرب يزد

اميرحسين كوهساري, عبدالحميد انصاري, كمال علمدار (1388).، بلورشناسي و كاني شناسي ايران، 17(3)، 437-448

34. شناساي انواع كانيهاي تبخيري زير پهنه هاي كوير سياه كوه استان يزد

عبدالحميد انصاري, اميرحسين كوهساري (1386).، بلورشناسي و كاني شناسي ايران، 15(2)، 423-438