دسترسی سریع
عبدالحمید انصاری
دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

1. تحقيقات ژئوفيزيكي (مگنتومتري و ژئوالكتريك) در محدوده معدن شماره 6 گل گهر (1399/10/10)

2. تحقيقات ژئوفيزيكي IP-RS در معدن مس كوه كات منطقه انارك به منظور شناسايي بخش هاي كاني سازي اكسيده و سولفوره مس (1399/10/10)

3. پژوهش هاي اكتشافي با هدف شناخت زون هاي كاني سازي اكسيد و سولفور مس در محدوده معدني بلاباد نايين با تكنيك هاي پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه (1399/10/10)

4. تحقيق در مورد پرتوزايي معدن سنگ آهن توت اردكان (1399/10/10)

5. تدوين پروپوزال پژوهش هاي اكتشافي با هدف شناخت زون هاي كاني سازي اكسيد و سولفور مس در محدوده معدني بلاباد نايين با تكنيك هاي پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه (1399/10/01)

6. تدوين پروپوزال تحقيقات ژئوفيزيكي IP-RS در معدن مس كوه كات منطقه انارك به منظور شناسايي بخش هاي كاني سازي اكسيده و سولفوره مس (1399/10/01)

7. تدوين پروپوزال تحقيق در مورد پرتوزايي معدن سنگ آهن توت اردكان (1399/10/01)

8. تدوين پروپوزال پردازش و تفسير داده هاي مگنتوتلوريك و سونداژالكتريك در منطقه فولاد مباركه به منظور شناسايي زون هاي گسله آبدار (1399/10/01)

9. تدوين پروپوزال تحقيقات ژئوفيزيكي (مگنتومتري و ژئوالكتريك) در محدوده معدن شماره 6 گل گهر (1398/10/10)

10. تدوين پروپوزال تحقيق در مورد ارتباط آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي با پتانسيل مواد معدني در محدوده اكتشافي توت اردكان (1398/10/10)

11. تخمين مشخصات زيرسطحي مرمر معدن سفيدكوه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي (1398/10/08)

12. تحقيق در مورد ارتباط آنومالي هاي ژئوفيزيكي با پتانسيل مواد معدني در محدوده اكتشافي توت اردكان (1398/10/06)

13. تدوين پروپوزال مطالعات مغناطيس سنجي تكميلي معدن سنگ آهن سراب بيجار در استان كردستان (1397/10/23)

14. تدوين پروپوزال تخمين مشخصات زيرسطحي مرمر معدن سفيدكوه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي (1397/10/23)

15. مطالعات مغناطيس سنجي تكميل معدن سنگ آهن بيجار در استان كردستان (1397/10/15)

16. مدلسازي آماري زمين آماري شبكه ناپيوستگي ها جهت تخمين ويژگي هايي ژئوفيزيكي (1397/10/03)

17. بررسي پارامترهاي كمي و كفي هيدروژئولوژي موثر در پروژه استفاده از سيستم زمين گرمائي جهت گرمايش و سرمايش ساختمان شهيد احمدي روشن (1397/10/01)

18. وارونسازي داده هاي ميدان پتانسيل روشي براي مدلسازي شكل هندسي توده ها و ساختارهاي زمين شناسي (1397/07/20)

19. طراحي و ساخت كابل هوشمند نيمه اتوماتيك به منظور برداشت هاي ژئوفيزيكي عميق (1396/02/01)

20. شناخت وضعيت هيدروژئولوژي زيرسطحي و تعيين محل مناسب حفر چاه(هاي) آب در محدوده ويلاهاي دانشگاه يزد در ده بالا با انجا (1395/04/30)