دسترسی سریع
عبدالحمید انصاری
دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

1. تحقيق در مورد ارتباط آنومالي هاي ژئوفيزيكي با پتانسيل مواد معدني در محدوده اكتشافي توت اردكان (1398/08/28)

2. طراحي و ساخت كابل هوشمند نيمه اتوماتيك به منظور برداشت هاي ژئوفيزيكي عميق (1395/04/01)

3. شناخت وضعيت هيدروژئولوژي زيرسطحي و تعيين محل مناسب حفر چاه(هاي) آب در محدوده ويلاهاي دانشگاه يزد در ده بالا با انجا (1394/10/15)

4. بررسي پارامترهاي كمي و كفي هيدروژئولوژي موثر در پروژه استفاده از سيستم زمين گرمائي جهت گرمايش و سرمايش ساختمان شهيد احمدي روشن (1394/07/10)

5. مدلسازي مجدد زمين شناسي معدن سنگ آهن چغارت بر اساس نيازها و اهداف جديد شركت سنگ آهن مركزي (1386/12/19)

6. وارونسازي داده هاي ميدان پتانسيل روشي براي مدلسازي شكل هندسي توده ها و ساختارهاي زمين شناسي ()

7. مدلسازي آماري زمين آماري شبكه ناپيوستگي ها جهت تخمين ويژگي هايي ژئوفيزيكي ()

8. مطالعات مغناطيس سنجي تكميل معدن سنگ آهن بيجار در استان كردستان ()

9. تخمين مشخصات زيرسطحي مرمر معدن سفيدكوه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي ()

10. تدوين پروپوزال تحقيقات ژئوفيزيكي (مگنتومتري و ژئوالكتريك) در محدوده معدن شماره 6 گل گهر ()

11. تدوين پروپوزال تحقيق در مورد ارتباط آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي با پتانسيل مواد معدني در محدوده اكتشافي توت اردكان ()

12. تدوين پروپوزال مطالعات مغناطيس سنجي تكميلي معدن سنگ آهن سراب بيجار در استان كردستان ()

13. تدوين پروپوزال تخمين مشخصات زيرسطحي مرمر معدن سفيدكوه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي ()