لینک های ضروری
سید محمد انوریه
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

1. Construction of (M, N)-hypermodule over (R, S)-hyperring

Saeed Mirvakili, Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2019)., Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 11(1), 131-143

2. Non-Commutative Hypervaluationon on Division Hyperrings

Khadijeh Mirdarharijani, Seyed Mohammad Anvariyeh (2019)., journal of mathematical extension, 13(2), 93-110

3. Semihypergroups associated with ternary relations

S. Mirvakili, Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2018)., Afrika Matematika, 29(), 463-475

4. The associated hyperringoid to a Krasner hyperring

Hakimeh Mirabdollahi, Seyed Mohammad Anvariyeh, S. Mirvakili (2018)., Journal of Taibah University for Science, 12(), 348-356

5. Generalization of Pawlaks Approximations in Hypermodules by Set-Valued Homomorphisms

Saeed Mirvakili, Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2017)., Foundations of Computing and Decision Sciences, 42(1), 59-81

6. Rings derived from strongly mathcal U U -regular relations

Seyed Mohammad Anvariyeh, B. Davvaz, S. Mirvakili (2017)., BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA, 2017(), 1-15

7. R-parts and modules derived from strongly U-regular relations on hypermodules

Seyed Mohammad Anvariyeh, S Mirvakili, Bijan Davvaz (2017)., Matematiche, 72(1), 103-121

8. Fuzzy absolute value on a ring

Khadijeh Mirdarharijani, Seyed Mohammad Anvariyeh (2017)., JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS, 32(), 435-441

9. Hypegroupoids associated with ternary relations

Seyed Mohammad Anvariyeh, Saeed Mirvakili, Bijan Davvaz (2016)., UTILITAS MATHEMATICA, 99(), 151-166

10. EL-hyperstructures associated to n-ary relations

Seyed Mohammad Anvariyeh, (2016)., SOFT COMPUTING, 1(), 1-10

11.

سیدمحمد انوریه, سیدحسین قاضوی (1395).، ، 2(3)، 109-125

12. Hypergroupoids associated with ternary relations

Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2016)., UTILITAS MATHEMATICA, 99(), 151-166

13. EL2 hyperstructures Derived from (Partially) Quasi Ordered

, Seyed Mohammad Anvariyeh, (2015)., iranian journal of mathematical sciences and informatics, 10(2), 99-114

14. A HYPERVALUATION OF A HYPERFIELD ONTO A TOTALLY ORDERED CANONICAL HYPERGROUP

Khadijeh Mirdarharijani, Seyed Mohammad Anvariyeh (2015)., STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 52(1), 87-101

15. Commutative fundamental (m n) -hypermodules

Seyed Mohammad Anvariyeh, saeed mirvakili, Bijan Davvaz (2014)., Journal of the Egyptian Mathematical Society, 22(), 167-173

16. Commutative fundamental (m n)-modules

Seyed Mohammad Anvariyeh, , Bijan Davvaz (2014)., Journal of the Egyptian Mathematical Society, 22(), 167-173

17. Combinatorial aspects of n -ary polygroups and n -ary color schemes

Seyed Mohammad Anvariyeh, saeed Mirvakili, Bijan Davvaz (2013)., EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 34(), 207-216

18. Gamma -semihypergroups and regular relations

Seyed Mohammad Anvariyeh, saeed Mirvakili, Bijan Davvaz (2013)., Journal of Mathematics, 2013(), 1-7

19. Strongly transitive geometric spaces associated to (m n) -ary hypermodules

Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2013)., ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL I CUZA DIN IASI-SERIE NOUA-MATEMATICA, 59(), 85-102

20. gamma-Semihypergroups and Regular Relations

, Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2013)., Journal of Mathematics, 915250(), -

21. STRONGLY TRANSITIVE GEOMETRIC SPACES ASSOCIATED WITH (m n)-ARY HYPERMODULES

Seyed Mohammad Anvariyeh, Bijan Davvaz (2013)., ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL I CUZA DIN IASI-SERIE NOUA-MATEMATICA, LIX(), 85-102