دسترسی سریع
حمیدرضا ارجمندی

حمیدرضا ارجمندی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق
کارشناسی ارشد13861388دانشگاه تهرانمهندسی برق- مخابرات سیستم
کارشناسی13821386دانشگاه شاهدمهندسی برق- مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزیه و تحلیل سیستمها
الکترومغناطیس و امواج

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي نانو-زيستي
مخابرات مولكولي

اطلاعات تماس

arjmandi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/arjmandi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴
31232504 38200144
اتاق مجازی