لینک های ضروری
فائزه اسدیان اردکانی

فائزه اسدیان اردکانی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه علامه طباطباییمدیریت گردشگری
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه یزدمدیریت صنعتی
کارشناسی13851389دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رفتار سازمانی
تحقیق در عملیات (2)
آمار برای اقتصاد (2)
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی
ریاضیات کاربردی در گردشگری
آشنایی با سازمان‌های دولتی ایران
آشنایی با موزه‌های ایران
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی
آداب سفر در اسلام
فرهنگ عامه
روش تحقیق در مدیریت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تصمیم‌گیری چندمعیاره
شبکه عصبی مصنوعی
پویایی سیستم
برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری
بازاریابی گردشگری
گردشگری دینی
مدیریت گردشگری

اطلاعات تماس

faezehasadian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/faezehasadian/fa/ دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اتاق ۱۱۳