لینک های ضروری
عباس عسکری ندوشن

عباس عسکری ندوشن

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه اصفهانپژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های دولتی استان
13961397دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
13901393دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برآورد شاخص‌های جمعیتی (کارشناسی ارشد)
نرم‌افزارهای جمعیتی (کارشناسی ارشد)
دیدگاه‌ها و سیاست‌های جمعیتی معاصر (کارشناسی ارشد)
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری (کارشناسی ارشد)
تحلیل‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
کاربرد جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رفتارها، ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با خانواده
تغییرات ازدواج
رفتارها و نگرش‌های فرزندآوری و تحولات باروری
مطالعات مسیر زندگی
جمعیت‌شناسی ایران

اطلاعات تماس

aaskarin [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aaskarin پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)
31233049 38210643