دسترسی سریع
عباس عسکری ندوشن
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

1. اثر توسعه بر سرمايه انساني از دست رفته ناشي از مرگ زودرس، مطالعه مقايسه اي دو استان يزد و سيستان و بلوچستان در سال 1395

مريم صباغچي, عباس عسكري ندوشن, محمد تركاشوند مرادآبادي (1398)، نهمين كنفرانس ملي انجمن جمعيت شناسي ايران (پويايي جمعيت و سرمايه انساني در ايران)، تهران (شماره: 21320)

2. كاربرد مدل هاي خطي درتوصيف و پيش بيني ساختار فضايي مهاجرتهاي بين استاني در ايران

ليلا زندي ناوگران, عباس عسكري ندوشن (1398)، نهمين كنفرانس ملي انجمن جمعيت شناسي ايران (پويايي جمعيت و سرمايه انساني در ايران)، تهران (شماره: 21678)

3. رويكردهاي جديد جمعيت شناسي و همكاري هاي ميان رشته اي

عباس عسكري ندوشن (1397)، پنجمين همايش ملي روز علوم اجتماعي: مسائل و چالشهاي آموزش علوم اجتماعي در ايران، تهران (شماره: 18859)

4. Afghan phobia in iran a paradigmatic model

Afshani SeyedAlireza, Ali Ruhani, Abbas Askari-Nodoushan, Masoud Zamanimoghadam (2018), The 4th asian population association (apa), چين (No: 17851)

5. Living arrangements of the elderly in iran

Farzaneh Sheybanitezergi, Abbas Askari-Nodoushan, Majid Koosheshi (2018), European population conference (epc 2018), (No: 17887)

6. بررسي وضعيت اشتغال و شيوه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي استان لرستان در سال 1394

مريم پيري محمدي, عباس عسكري ندوشن (1395)، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد (شماره: 13583)

7. مطالعه تطبيقي شاخص هاي اشتغال زنان شهري و روستايي در مقايسه با مردان در شهرستان هاي ايران تحليل سطح انبوه از سرشماري هاي 1385 و 1390

سميه فرامرزيان قرطاول, عباس عسكري ندوشن (1395)، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد (شماره: 13631)

8. نگرش زنان كرد شهرستان هاي ايلام و كامياران نسبت به اشتغال زن در فعاليت هاي خارج از منزل

حاتم حسيني, عباس عسكري ندوشن, فرشته نوروزي, ناهيد مرادي (1395)، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد (شماره: 13632)

9. روند تحولات اشتغال زنان و شاخص هاي عمده نيروي كار زنان در ايران طي سال هاي 94-1384

محبوبه پيروز, مريم پيري محمدي, عباس عسكري ندوشن (1395)، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد (شماره: 13633)

10. سازگاري زناشويي و عوامل مرتبط با آن در ميان زنان شهر يزد

عباس عسكري ندوشن, اكرم جنتي فر, مليحه مهدي پورخراساني (1395)، اولين همايش ملي تغييرات خانواده و چالش هاي آن در ايران، شيراز (شماره: 13629)

11. خانواده ايراني در مسير انطباق يابي يا رويارويي با بحران ت ملي بر روند تغييرات در الگوهاي ازدواج و خانواده در ايران

عباس عسكري ندوشن, فاطمه ترابي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9580)

12. ثبات و تغيير در نگرشهاي مرتبط با ازدواج و خانواده تحليلي از داده هاي چهار پيمايش در شهر يزد

عباس عسكري ندوشن, فاطمه ترابي, مرجان صباغچي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9874)

13. مقايسه ديدگاه پسران و دختران جوان به اولويت هاي زندگي (مورد مطالعه شهرهاي شيراز و يزد)

عباس عسكري ندوشن, زهره محمدي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9877)

14. دلايل تغيير روش هاي پيشگيري از بارداري در بين زنان كرد همسردار 49-15 ساله شهرستان هاي ايلام و كامياران

حاتم حسيني, عباس عسكري ندوشن, فرشته نوروزي, ناهيد مرادي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9880)

15. بررسي تمايلات فرزندآوري زنان كرد همسردار 49-15 ساله شيعه و سني شهرستان كامياران

حاتم حسيني, عباس عسكري ندوشن, ناهيد مرادي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9882)

16. رفتارها تا چه اندازه نگرش ها را پيش بيني مي كنند پيامد تجربيات رفتاري ازدواج بر نگرش به سنين مطلوب ازدواج

عباس عسكري ندوشن, محمدجلال عباسي شوازي, مريم پيري محمدي (1394)، همايش تحولات جمعيت ايران فرصتها و تهديدها، همدان (شماره: 9883)