دسترسی سریع
عباس عسکری ندوشن
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

1. بررسي اثرات متقابل تغييرات جمعيتي و منابع پايه ي محيط زيست در ايران (با تأكيد بر مسئله ي آب)

مهري شمس قهفرخي, عباس عسكري ندوشن, فريده شمس قهفرخي (1398)، محيط زيست، 4(63)، 11-24 (شماره: 21649)

2. گذري بر جريان هاي اخير مهاجرت در استان يزد

عباس عسكري ندوشن, فريده شمس قهفرخي, ليلا زندي ناوگران, محمد رضا رضائي (1398)، فرهنگ يزد، 1(1)، 83-104 (شماره: 21673)

3. تحليلي از مشخصه هاي اقتصادي- اجتماعي مرتبط با طلاق در ايران

عباس عسكري ندوشن, شمس قهفرخي مهري, فريده شمس قهفرخي (1398)، پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران، 8(2)، 1-16 (شماره: 21677)

4. بررسي آرزوهاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني 15 تا 18 ساله در شهر يزد

علي روحاني, عباس عسكري ندوشن, كشاورزي سعيد (1398)، مطالعات راهبردي ورزش و جوانان، 18(44)، 1-24 (شماره: 22529)

5. برهمكنش دروني شدن ازدواج زودهنگام و مقاومت هاي پيش روي آن در ميان نسل دوم زنان مهاجر افغانستاني مقيم شهر يزد

علي روحاني, عباس عسكري ندوشن, زهرا قرقچيان (1398)، مطالعات جمعيتي، 5(1)، 177-216 (شماره: 22875)

6. ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويتهاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يزد با به كارگيري الگوي اهميت - عملكرد

عباس عسكري ندوشن, مرجان صباغچي (1397)، جامعه شناسي كاربردي، 29(2)، 39-64 (شماره: 17804)

7. الگوي تفاوت جنسي مرگ ومير در ايران طي سالهاي 1385-1394

عباس عسكري ندوشن, محمد ساساني پور, مجيد كوششي, اردشير خسروي (1397)، زن در توسعه و سياست، 16(3)، 415-438 (شماره: 18858)

8. تفاوتهاي اقتصادي-اجتماعي مرتبط با سن ازدواج زنان در ايران: مطالعه ي تطبيقي دختران جوان در آستانه ي ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله

عباس عسكري ندوشن, فاطمه فتوحي تفتي, مليحه علي مندگاري (1397)، مطالعات راهبردي زنان، 20(79)، 171-190 (شماره: 19463)

9. نقش مهاجرت داخلي در بازتوزيع جمعيت ايران (دوره زماني 1395-1370)

سعيده شهبازين, عباس عسكري ندوشن, محمدجلال عباسي شوازي (1397)، نامه انجمن جمعيت شناسي، 13(25)، 33-66 (شماره: 21674)

10. بررسي تطبيقي تعيين كننده هاي استفاده از روش هاي پيشگيري از حاملگي در مناطق شهري و روستايي شهرستان ايلام

فرشته نوروزي, عباس عسكري ندوشن, حاتم حسيني (1396)، مطالعات زن و خانواده، 5(2)، 193-220 (شماره: 17793)

11. تغييرات الگوهاي سكونتي ايران با تأكيد بر مهاجرت داخلي طي دوره 1395-1370

سعيده شهبازين, محمدجلال عباسي شوازي, عباس عسكري ندوشن (1396)، مطالعات جمعيتي، 3(2)، 153-188 (شماره: 21675)

12. نقش تغييرات سن و علت مرگ در افزايش اميد زندگي در ايران در دهه اخير

محمد ساساني پور, مجيد كوششي, عباس عسكري ندوشن, اردشير خسروي (1396)، نامه انجمن جمعيت شناسي، 12(24)، 109-134 (شماره: 21676)

13. عوامل تعيين كننده نگرش به ازدواج و تشكيل خانواده در شهر يزد

مرجان صباغچي, عباس عسكري ندوشن, فاطمه ترابي (1396)، مطالعات جمعيتي، 3(1)، 131-162 (شماره: 17860)

14. تعيين كننده هاي شكاف بين تعداد فرزندان واقعي و ايده آل در شهر تبريز

مليحه علي مندگاري, حجيه بي بي رازقي نصرآباد, عباس عسكري ندوشن, زينب محسني نژاد (1396)، نامه انجمن جمعيت شناسي، 12(23)، 43-79 (شماره: 18571)

15. رابطه شاخص هاي توسعه و مهاجرپذيري شهرستان ها در ايران

عباس عسكري ندوشن, احسان لشگري تفرشي, سميه فرامرزيان قرطاول (1395)، تحليل اجتماعي نظم و نابرابري، 70(4)، 127-152 (شماره: 13550)

16. بازار ازدواج و روند همسان همسري سني زوجين در ايران

عباس عسكري ندوشن, فاطمه ترابي (1395)، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 12(ويژه)، 85-102 (شماره: 17500)

17. بررسي تطبيقي تمايلات فرزندآوري زنان كرد شيعه و سني در مناطق روستايي شهرستان كامياران

حاتم حسيني, عباس عسكري ندوشن, ناهيد مرادي (1395)، مطالعات زن و خانواده، 1(4)، 63-84 (شماره: 13575)

18. الگوها و تعيين كننده هاي ترجيح جنسيتي در شهرستان نكا، استان مازندران

يعقوب فروتن, سيدمحسن سعيدي مدني, عباس عسكري ندوشن, ربابه اشكاران (1395)، نامه انجمن جمعيت شناسي، 17(9)، 163-189 (شماره: 13576)

19. بررسي رابطه مشخصه هاي باروري با احتمال ابتلا به بيماري عروق كرونر در زنان كانديداي آنژيوگرافي در شهر يزد

عباس عسكري ندوشن, صديقه حاجي هاشمي, سمانه رنجبري بيوردي (1395)، مطالعات جمعيتي، 1(1)، 37-60 (شماره: 13584)

20. سن ايده آل ازدواج و عوامل تعيين كننده آن در شهر يزد

عباس عسكري ندوشن, محمدجلال عباسي شوازي, مريم پيري محمدي (1395)، مطالعات راهبردي زنان، 19(73)، 35-63 (شماره: 16556)