لینک های ضروری
سعید عطار

سعید عطار

دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه تهرانعلوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تهرانعلوم سیاسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه شهید بهشتیحسابداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر
13961397دانشگاه یزددبیر کارگروه آموزش و پژوهش طرح مدیریت شهر تاریخی یزد
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی اقتصاد
سازمان‌های بین‌المللی
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
فن دیپلماسی و آداب کنسولی
سمینار جهان سوم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مطالعات توسعه
سرمایه اجتماعی
ایران
اقتصاد سیاسی

اطلاعات تماس

s.attar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saeedattar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۲۹
31233358 38210310