دسترسی سریع
سعید عطار

سعید عطار

دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه تهرانعلوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تهرانعلوم سیاسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه شهید بهشتیحسابداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
اقتصاد سیاسی انرژی در خاورمیانه
سمینار جهان سوم
سازمان‌های بین‌المللی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مطالعات توسعه
مطالعات رهبري سياسي
مطالعات اقتصاد سياسي ايران و خاورميانه

اطلاعات تماس

s.attar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saeedattar دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، ساختمان عدل، اتاق ۲۲۹
31233358 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )