لینک های ضروری
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی

سید محمد‌حسین آیت‌اللهی

دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۰دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۵۸۱۳۶۲آکلاهما نورمن آمریکامعماری
کارشناسی۱۳۵۲۱۳۵۸آکلاهما نورمن آمریکامعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961397دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
13921396دانشگاه یزدرئیس دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بررسی انواع پوشش حیاط خانه‌های سنتی به منظور بهر‌ه‌وری مناسب
طرح جامع پارک علم و فن‌آوری یزد
ارتقاء شرایط آسایش حرارتی کتابخانه دانشکده هنر و معماری
بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های مسکونی مناطق خشک و بیابانی
شبیه‌سازی عددی عملکرد سرمایشی یک بادگیر
شناسایی خصوصیات و تدوین اهداف و اصول معماری
سامان‌دهی بوستان‌ها و فضاهای سبز محله‌ای شهر یزد
ارتقای کارایی بادگیرهای سنتی به منظور استفاده امروزی

اطلاعات تماس

hayatollahi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ayatollahi
https://pws.yazd.ac.ir/hayatollahi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700 36223700