لینک های ضروری
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

1. عوامل موثر در ارتقاي اجتماع پذيري بناهاي فرهنگي بررسي موردي فرهنگسراي فرشچيان اصفهان

محمد محمدي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1394).، نامه معماري و شهرسازي، (15)، 79-96

2. ادامه بازوهاي اميرچخماق، طرحي جدا از طرح ساماندهي است

سيدمحمدحسين آيت اللهي (1394).، چيدمان، (10)، 81-82

3. Performance assessment of ancient wind catchers -an experimental and analytical study

S.Mohammad Hossein Ayatollahi (2015)., Energy Procedia, 78(), 2578-2583

4. بررسي شيوه هاي بهره گيري از ثبات حرارتي زمين در ايجاد آسايش حرارتي

سيده زينب عماديان رضوي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1393).، صفه، (64)، -

5. نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مكان، بررسي موردي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد

ناديه رحمتيان, سيدمحمدحسين آيت اللهي, سيده زينب عماديان رضوي (1393).، نامه معماري و شهرسازي، 7(13)، 77-92

6. راهكارهاي بازكارآيي بادگيرهاي روستاهاي عقدا

محبوبه پوراحمدي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1391).، مسكن و محيط روستا، (140)، 29-38

7. بررسي ت ثير معماري محيط مدارس بر شكل گيري هويت دانش آموزان دوره دبيرستان يزد

محمد كاظمي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1392).، صفه، (61)، 45-58

8. طراحي سايه بان الگو در بوشهر

امين محمدي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1390).، صفه، (60)، 107-117

9. معرفي سرداب هاي يزد و فضاي مرتبط با آن همراه تحليلي از نگاه مفاهيم پايداري

محمد كاظمي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1391).، صفه، (56)، 42-56

10. The Passive Solar of Yazd Reflections and Performance Evaluation after 10 Years Use

S.Mohammad Hossein Ayatollahi (2012)., International transaction jornal of engineering management and applied sciences and tech, 3(), 379-392

11. راهكارهاي بازكارآيي انواع بادگيرهاي يزد بر اساس رابطه فضايي با بخش تابستان نشين

محبوبه پوراحمدي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1390).، شهر و معماري بومي، (1)، -

12. استعاره چيست و چگونه در تولد طرحمايه اثر مي گذارد

سميه داودي, سيدمحمدحسين آيت اللهي (1388).، صفه، (47)، -

13. ارزيابي پنج ساله كارايي خانه خورشيدي

سيدمحمدحسين آيت اللهي (1385).، صفه، (43)، -

14. ارتقا شرايط آسايش حرارتي كتابخانه دانشكده هنر و معماري

سيدمحمدحسين آيت اللهي, امين محمدي ( ).، صفه، ()، -