لینک های ضروری
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

1. عوامل موثر در ارتقای اجتماع پذیری بناهای فرهنگی بررسی موردی فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

محمد محمدی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1394).، نامه معماری و شهرسازی، (15)، 79-96

2. ادامه بازوهای امیرچخماق، طرحی جدا از طرح ساماندهی است

سیدمحمدحسین آیت اللهی (1394).، چیدمان، (10)، 81-82

3. Performance assessment of ancient wind catchers -an experimental and analytical study

S.Mohammad Hossein Ayatollahi (2015)., Energy Procedia, 78(), 2578-2583

4. بررسی شیوه های بهره گیری از ثبات حرارتی زمین در ایجاد آسایش حرارتی

سیده زینب عمادیان رضوی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1393).، صفه، (64)، -

5. نقش خرد اقلیم در دلبستگی و احراز مکان، بررسی موردی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

نادیه رحمتیان, سیدمحمدحسین آیت اللهی, سیده زینب عمادیان رضوی (1393).، نامه معماری و شهرسازی، 7(13)، 77-92

6. راهکارهای بازکارآیی بادگیرهای روستاهای عقدا

محبوبه پوراحمدی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1391).، مسکن و محیط روستا، (140)، 29-38

7. بررسی ت ثیر معماری محیط مدارس بر شکل گیری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد

محمد کاظمی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1392).، صفه، (61)، 45-58

8. طراحی سایه بان الگو در بوشهر

امین محمدی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1390).، صفه، (60)، 107-117

9. معرفی سرداب های یزد و فضای مرتبط با آن همراه تحلیلی از نگاه مفاهیم پایداری

محمد کاظمی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1391).، صفه، (56)، 42-56

10. The Passive Solar of Yazd Reflections and Performance Evaluation after 10 Years Use

S.Mohammad Hossein Ayatollahi (2012)., International transaction jornal of engineering management and applied sciences and tech, 3(), 379-392

11. راهکارهای بازکارآیی انواع بادگیرهای یزد بر اساس رابطه فضایی با بخش تابستان نشین

محبوبه پوراحمدی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1390).، شهر و معماری بومی، (1)، -

12. استعاره چیست و چگونه در تولد طرحمایه اثر می گذارد

سمیه داودی, سیدمحمدحسین آیت اللهی (1388).، صفه، (47)، -

13. ارزیابی پنج ساله کارایی خانه خورشیدی

سیدمحمدحسین آیت اللهی (1385).، صفه، (43)، -

14. ارتقا شرایط آسایش حرارتی کتابخانه دانشکده هنر و معماری

سیدمحمدحسین آیت اللهی, امین محمدی ( ).، صفه، ()، -