لینک های ضروری
قاسم اعظمی‌راد

قاسم اعظمی‌راد

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک، ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
مقاومت مصالح
نقشه‌کشی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
طراحی قالب‌های شکل‌دهی ورق

اطلاعات تماس

azamirad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/azamirad
https://pws.yazd.ac.ir/azamirad/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳
31233081 38212781