دسترسی سریع
حمید‌رضا عظیم‌زاده

حمید‌رضا عظیم‌زاده

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تهرانفیزیک خاک (اندازه گیری و پایش گردوغبار، فرسایش بادی)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسبهسازی و اصلاح خاک
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه صنعتی اصفهانعلوم خاک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی دور هشتم هیئت ممیزه
13861394دانشگاه یزدرییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
13801382دانشگاه یزدمدیر پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آلودگی آب و خاک
پایش آلودگی محیط زیست
آلودگی پیشرفته
مدلسازی محیط زیست
حفاظت خاک پیشرفته
حفاظت خاک
محیط زیست و کشاورزی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
محيط زيست
علوم خاك
آب و پالايش محيط زيست (پژوهشكده مناطق خشك و بياباني)

اطلاعات تماس

hazimzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hazimzadeh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232890 38210698
اتاق مجازی