دسترسی سریع
بهنام بهادری

بهنام بهادری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه مازندرانفیزیک اتمی و مولکولی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه مازندرانفیزیک اتمی و مولکولی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه مازندرانفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک اتمی و مولکولی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک‌های پایه
مکانیک تحلیلی
فیزیک محاسباتی
فیزیک پلاسما

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پلاسماي پيچيده
فيزيك محاسباتي

اطلاعات تماس

bahadory [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bahadory دانشکده فیزیک
035-31232795