لینک های ضروری
بهرام احمدی

بهرام احمدی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه اکس مارسی فرانسهتاریخ هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۱دانشگاه تهراننقاشی عمومی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13921394دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13811385دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13801381دانشگاه یزدمعاون گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه نقاشی تجربی و کارگاه نقاشی موضوعی
رسانه معاصر
سمینار (مباحث بین رشته)
تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران و جهان
نقد و تطبیق مبانی نظری هنر شرق و غرب
نقد و بررسی نقاشی ایرانی
کارگاه طراحی پایه ۱-۲
کارگاه طراحی ۱-۲-۳-۴-۵-۶
کارگاه نقاشی ۱-۲-۳-۴-۵-۶
تجزیه، تحلیل و نقد آثار تجسمی
تجزیه، تحلیل و نقد آثار نقاشی
طرح جامع

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نقاشی ایرانی
هنر معاصر
مطالعات هنری

اطلاعات تماس

bahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bahmadi ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834 36228833