دسترسی سریع
بهرام احمدی

بهرام احمدی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه اکس مارسی فرانسهتاریخ هنر معاصر
کارشناسی ارشد13851386دانشگاه تور فرانسه (فرانسوا رابله)مستر 2 -تاریخ هنر معاصر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۱دانشگاه تهراننقاشی عمومی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399دانشگاه یزدمدیر گروه هنرهای تجسمی (نقاشی)
13921394دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13811385دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13801381دانشگاه یزدمعاون گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه نقاشی تجربی و کارگاه نقاشی موضوعی
رسانه معاصر
تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران و جهان
نقد و بررسی نقاشی ایرانی
کارگاه های طراحی
تجزیه، تحلیل و نقد آثار تجسمی
تجزیه، تحلیل و نقد آثار نقاشی
طرح جامع

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هنر معاصر جهان
هنر معاصر ايران
نقاشي ايراني
هنر محيطي

اطلاعات تماس

bahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bahramahmadi ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36228834 36228833
اتاق مجازی