دسترسی سریع
کاظم برخورداری بافقی

کاظم برخورداری بافقی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷-دانشگاه ساری انگلستانمهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تهرانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کمیسیون فرهنگی دانشگاه
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی عمران
13841387دانشگاه یزدریاست مجتمع فنی و مهندسی
13771379دانشگاه یزدریاست دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
هیدرولوژی مهندسی
مکانیک خاک
پی‌سازی
سدسازی
گودبرداری
پی‌سازی پیشرفته
سدهای خاکی
دینامیک خاک
روش تحقیق
بهسازی خاک
آب‌های زیرزمینی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مهندسي ژئوتكنيك
گودبرداري و سازه هاي نگهبان
بهسازي خاك
مدل فيزيكي در ژئوتكنيك

اطلاعات تماس

kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/kbarkhordari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
31232476 38200135
اتاق مجازی