دسترسی سریع
محمد‌حسین برومند

محمد‌حسین برومند

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۴دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۵دانشگاه تهرانالهیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم قرآن و حدیث
13941394دانشگاه یزدمدیر گروه معارف اسلامی
13901392دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفسیر تطبیقی
تفسیر موضوعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ارتباط آيات و سور

اطلاعات تماس

m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.h.baroomand ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31233301 31230312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )