دسترسی سریع
زنده‌یاد محمد‌حسین برومند

زنده‌یاد محمد‌حسین برومند

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۴دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۵دانشگاه تهرانالهیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951401دانشگاه یزدرئیس بخش علوم قرآن و حدیث
13941394دانشگاه یزدمدیر گروه معارف اسلامی
13901392دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفسیر تطبیقی
تفسیر موضوعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ارتباط آيات و سور