دسترسی سریع
جمال برزگری خانقاه

جمال برزگری خانقاه

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه پوترا مالزیحسابداری
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسحسابداری
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه مازندرانحسابداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری و تربیت بدنی
13841399کانون کارشناسان رسمیکارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی
13951398دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه حسابداری
13811384دانشگاه یزدمدیر گروه حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تدریس دروس اصول حسابداری ۱، ۲، ۳
اصول حسابرسی ۱، ۲
مدیریت مالی ۱، ۲
حسابداری مالیاتی
حسابداری صنعتی
حسابداری دولتی
امور مالی تعاونی‌ها (کارشناسی ارشد)
تئوری‌های حسابداری
حسابرسی پیشرفته
حسابداری مدیریت
تصمیم‌گیری در مسائل مالی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حسابداري مالي
حسابرسي مبتني بر ريسك
حسابداري و حسابرسي دادگاهي
نقش قوانين و مقرارات در حسابداري و مالي

اطلاعات تماس

barzegari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/barzegari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233207 38210311
اتاق مجازی