دسترسی سریع
علی بیانلو

علی بیانلو

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)زبان و ادبیات عربی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه قمزبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نگارش، گفت و شنود، صرف و نحو
متون جاهلی و اسلامی و ادب متعهد و ادب عباسی (ارشد)
تاریخ ادبیات دوره سقوط بغداد (ارشد)
عروض و قافیه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نقد نمايشنامه و انواع داستان
سبك شناسي انواع آثار ادبي در دوره هاي مختلف
زبان شناسي تطبيقي عربي، فارسي و تركي آذري

اطلاعات تماس

abayanlou [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abayanlou ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232125 38212788
اتاق مجازی