لینک های ضروری
علی بنویدی

علی بنویدی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه کاشانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961397دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13941395دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی
شیمی تجزیه ۱، ۲ و دستگاهی
شیمی تجزیه پیشرفته
الکتروشیمی تجزیه‌ای
اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۲
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱، ۲ و دستگاهی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي حسگرها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي براي تشخيص به موقع برخي بيماريها
توليد الكتروشيميايي ازون و استفاده از آن در تصفيه آب و پساب
تعيين غلظت همزمان گونه هاي شيميايي و زيستي با استفاده از روشهاي كمومتريكس
تحقيقات روي سلولهاي خورشيدي و افزايش راندمان انها

اطلاعات تماس

abenvidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abenvidi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232645 38210644