لینک های ضروری
علی بنویدی

علی بنویدی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه کاشانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961397دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13941395دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی
شیمی تجزیه ۱، ۲ و دستگاهی
شیمی تجزیه پیشرفته
الکتروشیمی تجزیه‌ای
اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۲
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱، ۲ و دستگاهی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیوسنسورها
کمومتریکس

اطلاعات تماس

abenvidi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/benvidi
https://pws.yazd.ac.ir/abenvidi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232645 38210644