دسترسی سریع
نرگس بیدآبادی

نرگس بیدآبادی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزدرییس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهینه‌سازی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی پیشرفته
تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته ۱
بهینه سازی خطی پیشرفته ۱
حساب تغییرات و کنترل بهینه
بهینه سازی ترکیبیاتی
برنامه ریزی صحیح
بهینه‌سازی خطی
نرم افزار ریاضی
مبانی آنالیز عددی
محاسبات عددی
ریاضی عمومی ۱ و ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهينه سازي
جبرخطي عددي

اطلاعات تماس

n_bidabadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bidabadi/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232700 38210695
اتاق مجازی