لینک های ضروری
نرگس بیدآبادی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهینه‌سازی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی پیشرفته
تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
بهینه‌سازی خطی
نرم افزار ریاضی
ریاضی عمومی ۱ و ۲
محاسبات عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی غیرخطی
بهینه‌سازی خطی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
بهینه‌سازی محدب
بهینه‌سازی عدد صحیح
شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل بهینه

اطلاعات تماس

n_bidabadi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/bidabadi
https://pws.yazd.ac.ir/bidabadi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232700 38210644