لینک های ضروری
نرگس بیدآبادی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریفریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
محاسبات عددی
ریاضی عمومی ۱ و ۲
نرم افزار ریاضی
بهینه‌سازی خطی
تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
بهینه‌سازی ترکیبیاتی پیشرفته
بهینه‌سازی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل بهینه
شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی عدد صحیح
بهینه‌سازی محدب
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
بهینه‌سازی خطی
بهینه‌سازی غیرخطی

اطلاعات تماس

n_bidabadi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/bidabadi
https://pws.yazd.ac.ir/bidabadi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
۳۱۲۳۲۷۰۰ ۳۸۲۱۰۶۴۴