لینک های ضروری
غلامرضا بردبار

غلامرضا بردبار

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۱۱۳۶۳دانشگاه پونا هندوستانمدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۱دانشگاه پونا هندوستانمدیریت منابع انسانی
کارشناسی۱۳۵۴۱۳۵۹دانشگاه پونا هندوستانآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13771379دانشگاه یزدمدیر گروه بازرگانی
13701371دانشگاه یزد معاونت دانشکده مدیریت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی سازمان و مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها
روابط صنعتی
حقوق کار و روابط صنعتی
حفاظت صنعتی
روانشناسی صنعتی
زبان‌های تخصصی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی

اطلاعات تماس

gbordbar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bordbar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233214 38210311