دسترسی سریع
محمود برهانی

محمود برهانی

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک اتمی و مولکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۲دانشگاه تربیت مدرسفیزیک حالت جامد
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۲دانشگاه شهید بهشتیفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده فیزیک
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه اتمی مولکولی
13691370دانشگاه یزدمسئول کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فوتونيك
لايه هاي نازك
فيزيك پلاسما

اطلاعات تماس

mborhani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mborhani ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232779 38200132