لینک های ضروری
محمد‌علی زارع چاهوکی

محمد‌علی زارع چاهوکی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه شهید بهشتیمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش نرم‌افزار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
یادگیری ماشین
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
طراحی الگوریتم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بینایی ماشین
مهندسی نرم‌افزار
یادگیری ماشین

اطلاعات تماس

chahooki [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/chahooki
https://pws.yazd.ac.ir/chahooki ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
31232360 38200145