دسترسی سریع
محمد‌علی زارع چاهوکی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. مروري بر روشهاي يادگيري عميق در پيشبيني تعاملات دارو- هدف

سيده زهرا سجادي, محمد علي زارع چاهوكي (1399).، هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند، مشهد

2. بهبود دقت تشخيص پيامهاي درخواست در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از مدل مخفي ماركوف و درخت تصميم

ارش پيك, مهدي آقا صرام, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران

3. بهبود كارايي الگوريتمهاي يادگيري ماشين براي سريهاي زماني در بازارهاي مالي

مريم دهقاني, محمد قاسم زاده, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهارمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

4. بكارگيري مدلهاي مبتني بر رگرسيون در ارتقاي نتايج پيش بيني قيمت سهام

مريم دهقاني, محمد قاسم زاده, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

5. بكارگيري قاعده بيز و توابع توزيع احتمال در شناسايي درخواست

زهرا خليفه زاده, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

6. رتبه بندي كاربران سرويس گيرنده در تلگرام مبتني بر تعاملات آنها

علي رضائي, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

7. به كارگيري قاعده بيز و تابع توزيع احتمال در شناسايي درخواست

زهرا خليفه زاده, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

8. روشي توزيع پذير جهت يافتن عبارات معادل بين زباني در بستر داده هاي حجيم

سيدعلي هاشمي باجكاني, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده, امين نظارات (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

9. گسترش جستار در بازيابي گروه هاي تلگرام مبتني بر بازخورد شبه مرتبط

آرزو پهلواني خوابجاني, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

10. دسته بندي روش هاي توصيف متن در عقيده كاوي از شبكه اجتماعي توييتر

سيده زهرا سجادي, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

11. عقيده كاوي مبتني بر كميته اي از قوانين در داده هاي گروه هاي تلگرام فارسي

مينا كشاورزي فراشاه, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

12. توصيه گر گروه هاي شبكه هاي اجتماعي مبتني بر گراف عضويت

سيدعلي هاشمي باجكاني, محمد علي زارع چاهوكي (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

13. كاهش شكاف معنايي در تشخيص وب سايت هاي فيشينگ مبتني بر ماشين يادگيري سريع با هسته غيرخطي

عاطفه زنگويي, ولي درهمي, محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نخستين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

14. بررسي تاثير متدهاي استخراج و انتخاب ويژگي بر طبقه بندي پرسش

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نخستين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

15. بهبود پيش بيني نقص نرم افزار مبتني بر اثربخشي متوازن سازي دادگان بر ماشين يادگيري سريع غير خطي

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نخستين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

16. تشخيص ناهنجاري محلي در دنباله هاي ويدئويي شلوغ با نگاشت سلسله مراتبي ويژگي هاي محلي مبتني بر نمونه هاي آموزشي نرمال

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان

17. بهبود اثربخشي كاهش ويژگي علائم رانندگي، در مدل احتمالي بيز باتوجه به توابع توزيح احتمال پارامتريك و غير پارامتريك

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان

18. شرح گذاري خودكار تصاوير با واكاوي توابع توزيع احتمال پارامتريك و غير پارامتريك در مدل احتمالي بيز

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، نهمين كنفرانس ماشين بينائي و پردازش تصوير ايران، تهران

19. پهنه بندي عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسيون خطي و آناليز مولفه اصلي (مطالعه موردي چلگرد)

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، ، تهران

20. بررسي تاثير پارامترهاي سطحي زمين بر عمق معادل برف در منطقه چلگرد

محمد علي زارع چاهوكي (1394).، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد

21. شرح گذاري خودكار مجموعه تصاوير در مقياس بزرگ مبتني بر بهبود روش تنك سازي نزديك ترين همسايه با حذف نمونه هاي پرت طبقه اي

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، دومين كنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير، گيلان

22. Robust blind image watermarking based on Multiwavelet Transform and Singular Value Decomposition

, (2015)., 3rd Seminar on Harmonic Analysis and Applications,

23. A hybrid watermarking scheme by Redundant Wavelet Transform and Bidiagonal Singular Value Decomposition

, (2015)., 3rd Seminar on Harmonic Analysis and Applications,

24. تعيين ميزان كارايي دو متدولوژي توسعه يافته پركاربرد در حيطه مهندسي نرم افزار عامل گرا

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، همايش ملي پژوهش هاي مهندسي رايانه، تهران

25. اثربخشي ويژگي هاي كمتر براي تلفيق محاسبه عدم شباهت در افزايش دقت اعتبارسنجي الگوي زماني ورود گذرواژه

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

26. رتبه بندي چالش هاي موجود در مهندسي نرم افزار عامل گرا بر اساس پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر عامل

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

27. تحليل و آناليز متدولوژي هاي عامل گرا در قالب مفاهيم پركاربرد عامل گرايي

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

28. افزايش دقت در پيش بيني اشكال نرم افزار با استفاده از ماشين پشتيبان بردار دوقلو با طرح حداقل مربعات بازگشتي

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، هشتمين كنفرانس داده كاوي ايران، تهران

29. افزايش دقت در تخمين هزينه نرم افزار، با انتخاب زيرمجموعه اي از ويژگي ها مبتني بر تلفيق معيارهاي ارزيابي

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، هشتمين كنفرانس داده كاوي ايران، تهران

30. شرح گذاري خودكار مجموعه تصاوير در مقياس بزرگ با به كاري گيري روش kNN مبتني بر هسته هاي غير خطي

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، هشتمين كنفرانس داده كاوي ايران، تهران

31. بهبود دقت در روش هاي پارامتريك و غير پارامتريك پيش بيني اشكال نرم افزار با رويكرد مبتني بر خوشه بندي در حذف داده هاي پرت

محمد علي زارع چاهوكي (1393).، هشتمين كنفرانس داده كاوي ايران، تهران