لینک های ضروری
محمد‌علی زارع چاهوکی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. بهبود دقت تشخیص پیامهای درخواست در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل مخفی مارکوف و درخت تصمیم

ارش پیک, مهدی آقا صرام, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، بیست و چهارمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، تهران

2. بهبود کارایی الگوریتمهای یادگیری ماشین برای سریهای زمانی در بازارهای مالی

مریم دهقانی, محمد قاسم زاده, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

3. بکارگیری مدلهای مبتنی بر رگرسیون در ارتقای نتایج پیش بینی قیمت سهام

مریم دهقانی, محمد قاسم زاده, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

4. بکارگیری قاعده بیز و توابع توزیع احتمال در شناسایی درخواست

زهرا خلیفه زاده, محمد علی زارع چاهوکی, محمد قاسم زاده (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

5. رتبه بندی کاربران سرویس گیرنده در تلگرام مبتنی بر تعاملات آنها

علی رضائی, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

6. به کارگیری قاعده بیز و تابع توزیع احتمال در شناسایی درخواست

زهرا خلیفه زاده, محمد علی زارع چاهوکی, محمد قاسم زاده (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

7. روشی توزیع پذیر جهت یافتن عبارات معادل بین زبانی در بستر داده های حجیم

سیدعلی هاشمی باجکانی, محمد علی زارع چاهوکی, محمد قاسم زاده, امین نظارات (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

8. گسترش جستار در بازیابی گروه های تلگرام مبتنی بر بازخورد شبه مرتبط

آرزو پهلوانی خوابجانی, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

9. دسته بندی روش های توصیف متن در عقیده کاوی از شبکه اجتماعی توییتر

سیده زهرا سجادی, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

10. عقیده کاوی مبتنی بر کمیته ای از قوانین در داده های گروه های تلگرام فارسی

مینا کشاورزی فراشاه, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

11. توصیه گر گروه های شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف عضویت

سیدعلی هاشمی باجکانی, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

12. کاهش شکاف معنایی در تشخیص وب سایت های فیشینگ مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی

عاطفه زنگویی, ولی درهمی, محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نخستین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

13. بررسی تاثیر متدهای استخراج و انتخاب ویژگی بر طبقه بندی پرسش

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نخستین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

14. بهبود پیش بینی نقص نرم افزار مبتنی بر اثربخشی متوازن سازی دادگان بر ماشین یادگیری سریع غیر خطی

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نخستین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

15. تشخیص ناهنجاری محلی در دنباله های ویدئویی شلوغ با نگاشت سلسله مراتبی ویژگی های محلی مبتنی بر نمونه های آموزشی نرمال

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان

16. بهبود اثربخشی کاهش ویژگی علائم رانندگی، در مدل احتمالی بیز باتوجه به توابع توزیح احتمال پارامتریک و غیر پارامتریک

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان

17. شرح گذاری خودکار تصاویر با واکاوی توابع توزیع احتمال پارامتریک و غیر پارامتریک در مدل احتمالی بیز

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران، تهران

18. پهنه بندی عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسیون خطی و آنالیز مولفه اصلی (مطالعه موردی چلگرد)

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، ، تهران

19. بررسی تاثیر پارامترهای سطحی زمین بر عمق معادل برف در منطقه چلگرد

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94، یزد

20. شرح گذاری خودکار مجموعه تصاویر در مقیاس بزرگ مبتنی بر بهبود روش تنک سازی نزدیک ترین همسایه با حذف نمونه های پرت طبقه ای

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر، گیلان

21. Robust blind image watermarking based on Multiwavelet Transform and Singular Value Decomposition

, (2015)., 3rd Seminar on Harmonic Analysis and Applications,

22. A hybrid watermarking scheme by Redundant Wavelet Transform and Bidiagonal Singular Value Decomposition

, (2015)., 3rd Seminar on Harmonic Analysis and Applications,

23. تعیین میزان کارایی دو متدولوژی توسعه یافته پرکاربرد در حیطه مهندسی نرم افزار عامل گرا

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران

24. اثربخشی ویژگی های کمتر برای تلفیق محاسبه عدم شباهت در افزایش دقت اعتبارسنجی الگوی زمانی ورود گذرواژه

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

25. رتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا بر اساس پروژه های نرم افزاری مبتنی بر عامل

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

26. تحلیل و آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پرکاربرد عامل گرایی

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

27. افزایش دقت در پیش بینی اشکال نرم افزار با استفاده از ماشین پشتیبان بردار دوقلو با طرح حداقل مربعات بازگشتی

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران

28. افزایش دقت در تخمین هزینه نرم افزار، با انتخاب زیرمجموعه ای از ویژگی ها مبتنی بر تلفیق معیارهای ارزیابی

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران

29. شرح گذاری خودکار مجموعه تصاویر در مقیاس بزرگ با به کاری گیری روش kNN مبتنی بر هسته های غیر خطی

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران

30. بهبود دقت در روش های پارامتریک و غیر پارامتریک پیش بینی اشکال نرم افزار با رویکرد مبتنی بر خوشه بندی در حذف داده های پرت

محمد علی زارع چاهوکی (1393).، هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران