لینک های ضروری
محمد‌علی زارع چاهوکی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پالایش شرح گذاری مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ با یادگیری انتقالی در شبکه عصبی کانولوشنال عمیق

شیما جوانمردی, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، ماشین بینایی و پردازش تصویر، 5(1)، 39-52

2. یادگیری انتقالی با روش تلفیقی از انتقال نمونه و نمایش ویژگی برای پیش بینی نقص بین پروژه ای نرم افزار

سعاد شریفات زاده, محمد علی زارع چاهوکی (1397).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 48(1)، 102-112

3. A Survey on semi-supervised feature selection methods

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Sajjad Gharaghani, (2017)., PATTERN RECOGNITION, 64(), 141-158

4. مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل های توسعه یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی

ملیحه مردانپور, محمد علی زارع چاهوکی, حسین جوانشیری قاسم آبادی (1396).، ماشین بینایی و پردازش تصویر، 4(1)، 71-87

5. A kernelized non-parametric classifier based on feature ranking in anisotropic Gaussian kernel

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, , Razieh Sheikhpour (2017)., NEUROCOMPUTING, 267(), 545-555

6. Feature selection based on graph Laplacian by using compounds with known and unknown activities

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Sajjad Gharaghani, (2017)., JOURNAL OF CHEMOMETRICS, 31(8), e2899-

7. Robust transparent image watermarking with Shearlet transform and bidiagonal singular value decomposition

Malihe Mardanpour, (2016)., AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, 70(), 790-798

8. کاهش شکاف معنایی در دسته بندی پرسش ها با بهره گیری از قوانین طبقه بندی

سیده زهرا آفتابی, محمد علی زارع چاهوکی (1395).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 46(3)، 13-24

9. Bridging the semantic gap for software effort estimation by hierarchical feature selection techniques

Saba Beiranvand, (2016)., journal of ai and data mining, 4(2), 157-168

10. Improvement in Bug Localization based on Kernel Extreme Learning Machine

(2016)., Journal of Communications Technology Electronics and Computer Science, 5(), 1-5

11. The Effectiveness of the Fused Weighted Filter Feature Selection Method to Improve Software Fault Prediction

(2016)., Journal of Communications Technology Electronics and Computer Science, 8(), 5-11

12. روشی مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی برای انتخاب نمونه های اولیه در یادگیری چندبرچسبه مقیاس بزرگ

حمید کارگرشورکی, محمد علی زارع چاهوکی (1395).، ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3(2)، 39-57

13. Selection of effective training instances for scalable automatic image annotation

Hamid Kargar Shooroki, (2016)., MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, (), 1-24

14. مروری بر روش های تخمین هزینه نرم افزار مبتنی بر یادگیری ماشین

صبا بیرانوند, محمد علی زارع چاهوکی (1395).، محاسبات نرم، (5)، 36-65

15. MLENN-KELM a Prototype Selection Based Kernel Extreme Learning Machine Approach for Large-Scale Automatic Image Annotation

(2015)., Advances in Computer Science an International Journal, 4(5), 95-100

16.

(2015)., COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, 30(4), 303-316

17. Method integration An approach to develop agent oriented methodologies

(2015)., journal of ai and data mining, 3(1), 57-74

18. Using manifold structure for automatic image annotation by fusion of multiple feature spaces

(2015)., Journal of Communications Technology Electronics and Computer Science, (2), 1-5

19. کاهش شکاف مفهومی در بازیابی تصویر با رویکرد بهبود اثر تلفیق در یادگیری منیفلد

محمد علی زارع چاهوکی (1394).، ماشین بینایی و پردازش تصویر، 2(1)، 11-22

20. Shape classification by manifold learning in multiple observation spaces

, Nasrollah Moghaddam Charkari (2014)., INFORMATION SCIENCES, 262(), 46-61

21. Unsupervised manifold learning based on multiple feature spaces

, Nasrollah Moghadam Charkari (2014)., MACHINE VISION AND APPLICATIONS, 25(), 1053-1065

22. AMA a compound methodology for designing and implementing agent-based systems

(2014)., Advances in Computer Science an International Journal, 3(11), 107-114

23. ارائه راهکار ترکیبی به منظور بهبود و توسعه ی متدولوژی های عامل گرا

محمد علی زارع چاهوکی ( ).، محاسبات نرم، ()، -