لینک های ضروری
محمد‌علی زارع چاهوکی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. ارائه خدمات مشاوره پژوهشي در حوزه امن سازي پرتال هاي سازماني و كشف آسيب پذيري هاي سيستم هاي مديريت محتوا (1394/03/30)