لینک های ضروری
شایسته دادفر‌نیا

شایسته دادفر‌نیا

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شیرازشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۱۱۳۶۳دانشگاه میدل تنسی (MTSU) آمریکاشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۱دانشگاه استین پی استیت (APSU) آمریکاریاضی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم پایه
13841385دانشگاه یزدمعاون پژوهشی
13751384دانشگاه یزدمدیر کل تحصیلات تکمیلی
13731376دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

sdadfarnia [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/dadfarnia
https://pws.yazd.ac.ir/dadfarnia ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232667 38210644