دسترسی سریع
داریوش دموری

داریوش دموری

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۱دانشگاه تهرانمدیریت مالی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه تهرانمدیریت بازرگانی (مالی)
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه اصفهانمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش حسابداری و مالی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته
مدیریت ریسک
مدیریت مالی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت سرمايه گذاري
استراتژيهاي تامين مالي و سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار تهران
مديريت ريسك و بازده
ارزيابي عملكرد پرتفوي

اطلاعات تماس

d.damoori [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/damoori ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233214 38210311
اتاق مجازی