لینک های ضروری
داریوش دموری

داریوش دموری

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۱دانشگاه تهرانمدیریت مالی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه تهرانمدیریت بازرگانی (مالی)
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه اصفهانمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته
مدیریت ریسک
مدیریت مالی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت سرمایه‌گذاری
مهندسی مالی

اطلاعات تماس

d.damoori [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/damoori ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233214 38210311