دسترسی سریع
سید حسینعلی دانش

سید حسینعلی دانش

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاقتصاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه تربیت مدرساقتصاد اسلامی
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۸دانشگاه شهید بهشتیاقتصاد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه اقتصاد
13831386دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی
13801383دانشگاه یزدمدیر گروه اقتصاد
13651367دانشگاه تربیت معلم یزدپیگیری تاسیس دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس رشته تاریخ
دروس اقتصاد اسلامی
دروس اقتصاد بخش عمومی
دروس اقتصاد بین‌الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس