دسترسی سریع
علی دست برآورده

علی دست برآورده

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه فردوسی مشهدآمار- استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه فردوسی مشهدآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه شهید باهنر کرمانآمار واحتمال

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش آمار
13961398دانشگاه یزدرئیس گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی احتمال
احتمال ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نمونه گيري مجموعه رتبه دار
مدل بندي هاي رگرسيوني خطي تعميم يافته از جمله بتا رگرسيون، رگرسيون داده هاي شمارشي
نظريه مفصل و مدل بندي وابستگي ها
آمار فضايي و برآورد كوچك ناحيه

اطلاعات تماس

dastbaravarde [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dastbaravarde ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
31232185 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)