لینک های ضروری
علی دست برآورده

علی دست برآورده

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه فردوسی مشهدآمار- استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه فردوسی مشهدآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه شهید باهنر کرمانآمار واحتمال

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی احتمال
احتمال ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط شواهدی
نمونه‌گیری
مجموعه رتبه‌دار

اطلاعات تماس

dastbaravarde [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dastbaravarde ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
31232185 38210695