لینک های ضروری
علی دست برآورده
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. تفسير نتايج آزمونهاي كلاسيك آماري

احسان زمان زاده, علي دست برآورده, ناصر رضا ارقامي (1398).، اولين سمينار استنباط شواهدي، مشهد

2. نقدي بر تفسير شواهدي از نتايج استنباط آماري براساس نظريه نيمن-پيرسون

علي دست برآورده (1398).، اولين سمينار استنباط شواهدي، مشهد

3. برآورد نيم پارامتري معيار قابليت اعتماد مدل هاي تنش-مقاومت وابسته

علي دست برآورده, فاطمه محمودي فرد (1398).، پنجمين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن، يزد

4. استنباط آماري بر اساس نظريه نيمن-پيرسون و تفسير شواهدي از آن ها

علي دست برآورده, احسان زمان زاده, ناصر رضا ارقامي (1397).، چهاردهمين كنفرانس آمار، شاهرود

5. استفاده از معيار اطلاع براي تفسير نسبت درستنمايي به عنوان معيار پشتيباني

احسان زمان زاده, علي دست برآورده (1397).، چهاردهمين كنفرانس آمار، شاهرود

6. برآورد ماكسيمم درستنمايي پارامتر جامعه براساس يك نمونه پساطبقه بندي قضاوتي

سروش ذاكري فر, علي دست برآورده, حجت اله ذاكرزاده (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

7. برآورد نسبت خانوارهاي شهري با هزينه بيشتر از درآمد در ايران

فاطمه محمودي فرد, علي دست برآورده (1397).، دومين سمينار تخصصي آمار ناپارامتري و كاربردهاي آن، تهران

8. بررسي تاثير ساختار وابستگي و توزيع هاي حاشيه اي در محاسبه قابليت اعتماد مدل هاي تنش-مقاومت

فاطمه محمودي فرد, علي دست برآورده, سيدمحسن ميرحسيني ابرندآبادي (1397).، چهارمين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن، شيراز

9. Information properties of a Judgement post-stratification

, (2018)., , مشهد

10. Best linear unbiased estimator based ok k-record values from half-normal distribution

, Hojjatollah Zakerzadeh, Fatemeh Manoochehri shoorijeh (2017)., , مشهد

11. رويكرد مفصل مبنا در محاسبه پارامتر مدل تنش-مقاومت

علي دست برآورده, سيدمحسن ميرحسيني ابرندآبادي, فاطمه محمودي فرد (1395).، چهارمين كارگاه نظريه مفصل و كاربردهاي آن، يزد

12. The Prediction of Future Record and Inter-Record Time for Two Parameters Exponential Distribution

Hojjatollah Zakerzadeh, , Mahdieh Karami majumerd (2016)., , تهران

13. A reliability measure for judgement post stratified data

, (2015)., 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes,

14. On estimation of population mean in Judgment post stratification sampling with concomitant variable

, (2013)., 2013 ISI Young Statisticians Meeting (YSI 2013),