لینک های ضروری
علی دست برآورده
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. تفسیر نتایج آزمونهای کلاسیک آماری

احسان زمان زاده, علی دست برآورده, ناصر رضا ارقامی (1398).، اولین سمینار استنباط شواهدی، مشهد

2. نقدی بر تفسیر شواهدی از نتایج استنباط آماری براساس نظریه نیمن-پیرسون

علی دست برآورده (1398).، اولین سمینار استنباط شواهدی، مشهد

3. برآورد نیم پارامتری معیار قابلیت اعتماد مدل های تنش-مقاومت وابسته

علی دست برآورده, فاطمه محمودی فرد (1398).، پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، یزد

4. استنباط آماری بر اساس نظریه نیمن-پیرسون و تفسیر شواهدی از آن ها

علی دست برآورده, احسان زمان زاده, ناصر رضا ارقامی (1397).، چهاردهمین کنفرانس آمار، شاهرود

5. استفاده از معیار اطلاع برای تفسیر نسبت درستنمایی به عنوان معیار پشتیبانی

احسان زمان زاده, علی دست برآورده (1397).، چهاردهمین کنفرانس آمار، شاهرود

6. برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامتر جامعه براساس یک نمونه پساطبقه بندی قضاوتی

سروش ذاکری فر, علی دست برآورده, حجت اله ذاکرزاده (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

7. برآورد نسبت خانوارهای شهری با هزینه بیشتر از درآمد در ایران

فاطمه محمودی فرد, علی دست برآورده (1397).، دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، تهران

8. بررسی تاثیر ساختار وابستگی و توزیع های حاشیه ای در محاسبه قابلیت اعتماد مدل های تنش-مقاومت

فاطمه محمودی فرد, علی دست برآورده, سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی (1397).، چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، شیراز

9. Information properties of a Judgement post-stratification

, (2018)., , مشهد

10. Best linear unbiased estimator based ok k-record values from half-normal distribution

, Hojjatollah Zakerzadeh, Fatemeh Manoochehri shoorijeh (2017)., , مشهد

11. رویکرد مفصل مبنا در محاسبه پارامتر مدل تنش-مقاومت

علی دست برآورده, سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی, فاطمه محمودی فرد (1395).، چهارمین کارگاه نظریه مفصل و کاربردهای آن، یزد

12. The Prediction of Future Record and Inter-Record Time for Two Parameters Exponential Distribution

Hojjatollah Zakerzadeh, , Mahdieh Karami majumerd (2016)., , تهران

13. A reliability measure for judgement post stratified data

, (2015)., 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes,

14. On estimation of population mean in Judgment post stratification sampling with concomitant variable

, (2013)., 2013 ISI Young Statisticians Meeting (YSI 2013),