دسترسی سریع
علی دست برآورده
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. On estimation of p(xy) based on judgement post stratification

, Ehsan Zamanzade (2020), Statistical papers, 61(), 768-785 (No: 16528)