دسترسی سریع
علی دست برآورده
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. ارزيابي دروني گروه آموزشي آمار دانشگاه يزد (<NOBR dir="ltr">1394/03/01</NOBR>)