دسترسی سریع
علی دست برآورده
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. ارزيابي دروني گروه آموزشي آمار دانشگاه يزد (1394/03/01) (شماره: 496)